Om oss

 • Nätverkstan

  är en oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för en kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet. Ägda av kulturtidskrifter och studieförbund stöder vi småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig verksamhet genom att:

 • Tolka

  mellan kulturlivet och förvaltning/politik/allmänhet; vi förstår både konstnärers och byråkraters språk.

 • Stödja

  kulturtidskrifter, förlag och andra aktörer med tjänster inom ekonomi, teknik, distribution, marknadsföring, juridik, fortbildning.

 • Fortbilda

  kulturlivets aktörer och andra intresserade med längre utbildningar och kortare kurser.

 • Publicera

  egna och andras böcker i syfte att fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen.

 • Utreda

  kulturlivet och dess aktörer på deras och andras uppdrag - men också på egna initiativ.

 • Agera och samverka

  när utvecklingen inom kulturlivet och samhället så kräver det.

Nätverkstans mål

Nätverkstans övergripande målsättningar:

 • Nätverkstan ska som icke-vinstdrivande organisation producera allmänna nyttigheter genom att vara en aktiv del av det kulturliv som verkar för kritisk offentlighet och för demokrati som en oavslutad process. Nätverkstan ska verka för yttrandefrihet och konstnärlig frihet inom och utom Sveriges gränser.
 • Nätverkstan ska vara ett av Sveriges främsta oberoende kunskapscentrum för publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet. Nätverkstan ska tillhandahålla kunskap, verktyg och tjänster anpassade efter dessa verksamheters behov.

 

Vi arbetar med Nätverkstan

Personal

Nätverkstan samlar personer med olika erfarenheter, bakgrund och kompetenser. Här kan du hitta fram till just den du söker.

Styrelse

Ingrid Elam, styrelseordförande

Ola Sigurdson, representant Ord&Bild

Marie Langaard, representant Sensus

Siri Reuterstrand, representant Tidskriftsverkstaden i Väst

Sanna Eskilsson Juhlin, Kultur- och Fritidschef, Härryda kommun, vice ordförande

Ida Burén, kulturchef Borås kommun 

Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig Göteborgs kulturkalas

Daniel Terres, projektledare och verksamhetsutvecklare Urban konst vid Göteborgs Konsthall

Emma Melldén, personalrepresentant

Våra finansiärer

Nätverkstan är en icke-vinstdrivande organisation som producerar allmänna nyttigheter som skapar värde för kulturlivet. Verksamheten består både av konsultverksamhet och administrativa tjänster samt offentligt finansierade projekt och uppdrag.

De tre viktigaste stöden till vår verksamhet kommer från Myndigheten för yrkeshögskolan, Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Statens Kulturråd:
– Nätverkstan bedriver sedan 1999 utbildningen Kulturverkstan – Internationell kulturprojektledning med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan.
– Sedan 2016 har Nätverkstan ett långsiktigt uppdrag (LSU) från Västra Götalandsregionens kulturnämnd att som oberoende aktör arbeta med kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskapsbildning, stärka den kulturella infrastrukturen och utgöra en resurs avseende digital teknik (se Medieverkstan).
– Med stöd från Statens Kulturråd får vi möjlighet att arbeta med kulturtidskrifters distribution och synlighet.

Nätverkstans historia

Nätverkstan startade 1996 för att hjälpa kulturlivet att ta till sig den nya informationstekniken. Verksamheten har sedan utvecklats organiskt utifrån en analys av ”Vad behöver göras?” För att dela erfarenheter och kunskap skapades utbildningar. Ett resurscentra växte fram med ekonomitjänster, medialab, nationella och internationella projekt. Här en kronologisk framställning av de viktigaste milstolparna:

2019

Läs Nätverkstans förvaltningsberättelse 2018 som PDF

Verksamhetsområde

Nätverkstan är en oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet. Nätverkstan stöder småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig verksamhet genom att:
1)    vi stöder kulturlivets små och medelstora aktörer med tjänster inom ekonomi, teknik, distribution, utbildning; 2) vi fortbildar kulturlivets aktörer med längre utbildningar och kortare kurser, och utvecklar nya utbildningskoncept tillsammans med internationella partners; 3) i vår uppmärksammade skriftserie publicerar vi egna och andras böcker i syfte att fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen; 4) vi utreder kulturlivet och dess aktörer på deras och andras uppdrag eller på egna initiativ; 5) vi agerar och samverkar när utvecklingen inom samhället och kulturlivet kräver det; 6) genom att vi förstår såväl konstnärers som byråkraters språk kan vi tolka mellan kulturlivets aktörer och förvaltning/politik/forskning/allmänhet.

Organisation

Nätverkstan Kultur startades 1996 och ägs av stiftelsen Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst (ekonomisk förening) och studieförbundet Sensus västra Sverige. Nätverkstan är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SvB). Nätverkstan hade under 2018 18 anställda fördelat på ca 13,75 årsverken, varav 9,25 kvinnor och 4,5 män. Till detta kommer att en lång rad personer anlitas på uppdragsbasis, till exempel som lärare på Kulturverkstan.

Omsättning

Under 2018 hade Nätverkstan en omsättning på 12,18 miljoner kronor.

Verksamhet 2018

Inledning

Verksamhetsåret 2018 har varit ett år med många intressanta uppdrag, intensivt arbete och där vi kunnat skörda positiva effekter av tidigare års förändringsarbete. Under året påbörjades ett utvecklingsarbete i syfte att genom en fördjupad omvärldsanalys och samtal på olika nivåer i verksamheten ta sikte mot några strategiska förflyttningar. Vårt fokus har varit frågeställningar som: Vilka faktorer påverkar kulturlivet? Vilka faktorer bör kulturlivet påverka? Varför finns Nätverkstan? Vilket värde ska vi producera? För vem? Vilken legitimitet, vilka resurser och kapaciteter behöver vi (för att skapa detta värde)? Var är vi nu och vilka ”strategiska förflyttningar” vill vi göra?

Hela personalgruppen, ledningsgrupp och styrelse har varit involverad i arbetet. Vi har fått stor hjälp av vår praktikant Astrid Pleijel som genomfört ett antal externa och interna intervjuer som fungerat som ett viktigt material i analysarbetet. Samtalen har givit oss positiv energi in i verksamheten och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.

Som en del av utvecklingsarbetet har vi under ett antal frukostseminarier tillsammans med inbjudna gäster fört diskussioner kring Nätverkstans roll i kultur- och samhällsliv:
Anna Falck, Offside press, Rossana Dinamarca, politiker, Astrid Pleijel, praktikant, Ghirmay Yohannes, fristadsförfattare, Kerstin Bergendal, konstnär, Borghild Håkansson, projektledare Annan konst, Marit Kapla, redaktör Ord & Bild, Jonas Andersson, styrelseproffs.

Personalgruppen har under året haft två gemensamma fortbildningsinsatser, dels kring HBTQ, normer och bemötande i RFSLs regi och dels första hjälpen/ HLR.  I maj åkte vi på en lyckad studieresa till Bottna Gerlesborg där vi besökte Gerlesborgsskolan, Scenstudion Gerlesborg samt konstnärerna Britt Ignell och Ivan Styffe. Höstens Kick-off  ägde rum på Vinga med temat spaning på omvärlden.

Nedan följer rapporter från de ansvariga för våra fem olika verksamhetsområden: Kulturtidskrifter, Medialab, Redovisning, Uppdrag och Utbildning.

Nätverkstan Kulturtidskrifter
Maria Felle, avdelningschef

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt för att tillhandahålla administrativt stöd kring prenumerationer. Vi strävar efter att hjälpa kulturtidskrifterna nå läsare och vårt övergripande syfte är att det fria ordet görs tillgängligt i det offentliga rummet.

Under 2018 skötte vi prenumerationshantering åt ca 45 tidskrifter och förmedling i vårt återförsäljarnätverk för drygt ytterligare fyrtio. Om man även räknar in vårt arrangemang kring Bokmässan är det ett hundratal tidskrifter som kommer i kontakt med oss under ett år.

2018 har varit ett positivt år för vår verksamhet. Vi har jobbat med nya rutiner, hittat former för en mer hållbar arbetssituation och avvecklat delar av verksamheten som tidigare kostat tid och pengar. Vi har kunnat se framåt och föra en tätare dialog med både kunder och uppdragsgivare. Vi har sökt utökat stöd från Kulturrådet och tagit på oss uppgiften att leda arbetet mot utökad nordisk samverkan för tidskrifter, där en konferens hösten 2019 blir ett första steg.

Den tekniska utvecklingen ställer oss inför en hel del utmaningar när det gäller digitala lösningar och webbkopplingar till våra register. Vi har fortsatt kartläggningen kring vilka behov som är viktigast för kunderna och tagit några första steg på vägen mot att möta dessa. Även här är den tätare dialogen med tidskrifterna en viktig nyckel.

Den delen av vår verksamhet som är finansierad av Kulturrådet genomförde under 2018 ett antal besök på mässor och kulturevenemang, där Bokmässan och dess kringaktiviteter var det största. Nytt för i år var att vi också gjorde ett besök på musikfestivalen Peace&Love i Dalarna och jobbade mot en ny och lite yngre målgrupp. Vi ordnade också träffar för redaktörer och tidskriftskvällar med samtal på aktuella teman. Julkampanjen Kulturklappen utvecklades och vi fördubblade antalet sålda presentkort på prenumerationer jämfört med föregående år.

Nätverkstan Medialab (långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd)
Christian Stensöta, tf. avdelningschef

Medialab erbjuder resurser för konstnärer, filmare, fotografer, podcastare och andra som genom medlemskap hos oss får tillgång till lokaler, viss handledning och digital teknik: videoredigering, colourgrading, ljudläggning och mix, podcastproduktion, bild- och trycksaksproduktion, webbpublicering och mycket mer. Vi genomför egna digitala mediaprojekt, samarbetar gärna med andra kulturorganisationer samt bedriver konsultverksamhet.

Året 2018 fortsatte utvecklingen av Nätverkstan Medialab som en viktig och relevant plats och mötesplats för ett stort antal kreatörer inom en rad områden; rörlig bild, ljud, podcasting, stillbild/printing med mera. Samarbetet med Göthenburgo fördjupades genom nyttjande och samordning av tekniska resurser. Planer på en sammanslagning börjar ta form.

Medlemmar
Idag har Medialab 60 medlemmar, en genomgående föryngring av medlemsskaran har skett de senaste åren, där också ett ökande antal studerande på konstnärliga utbildningar sökt medlemskap, både från högskolorna och andra utbildningar. Ett flertal av Medialabs medlemmar är professionellt arbetande designers, filmare, fotografer m.m, och under året återfanns deras arbeten på bl.a Göteborgs Filmfestival, Göteborgs Konsthall, SVT, Ameland i Holland, Tomelilla Konsthall m.m.

Streaming
Bambuser, vår tidigare plattform för streaming, släcktes ned 2018 och Medialab förde under därför över allt material från Bambuser och Vimeo till en enda kanal på Youtube, Nätverkstan Medialab. Dessa klipp är en blandning av streaming från seminarier i egen och andras regi, poddar och annat. Under ett år har dessa klipp haft ca 2000 visningar.

Konstnärsporträtt
Under våren 2018 producerade David Karlsson och filmaren Leif Eriksson på Medialab fem korta filmporträtt på konstnärer i regionen: Eva Hild, Chris Porcarelli, Britt Ignell, Emelie Rygfelt Wilander och Jesper Brygger. Filmerna visades på Västra Götalandsregionens Kulturting 2018 och finns tillgängliga på vår youtubekanal.

Workshops
Medialab deltog med teknik och handledning i två månadslånga filmworkshops för nyanlända ungdomar;  MOVING MOMENTS och FUTURE MOMENTS. Detta i samarbete med Tim Winter/PopStudios, Frilagret, KulturUngdom m.fl.

Kortkurser/ fortbildning
Fem korta workshops kring digitala verktyg genomfördes under året, endagskurser i bl.a
Premiere Pro, Final Cut X och podcasting. 10 korta introduktionskurser i storformatsprinting genomfördes också med fotografen Anders Nils som handledare.

Noncitizen
Ett 18-månaders projekt för 15 deltagare, de flesta nyanlända, startades upp i samarbete med initiativtagaren Story Filmproduktion AB, Göthenburgo och Gudrun Romeborn. Projektet, med syftet att utbilda deltagarna i att uttrycka sig med rörlig bild, har fokus på migration och att ge plats åt migranters egna röster. Projektet fortsätter under 2019.

Nätverkstan Redovisning
Johanna Berglund, avdelningschef

Nätverkstan Redovisning hjälper det fria kulturlivet med det mesta som har med ekonomi att göra. Vi sköter löpande bokföring, projektredovisning, löner, betalningar och faktureringar för runt 70 kunder bestående av organisationer inom kultur och miljö: tidskrifter, scenkonstföreningar, gallerier, bokförlag och miljöorganisationer. Vi har upparbetat stor kunskap inom det område vi verkar och kunderna känner sig trygga med att vi inte bara kan ekonomi och siffror, utan också förstår oss på små kulturorganisationers specifika behov. Vi får fortsatt många förfrågningar från ny kunder.
Under 2018 har vi arbetat mycket med att bygga en stabil avdelning. Vi har ägnat oss åt att arbeta ihop gruppen, skapat nya rutiner och ansvarsområden och flyttat om lite med kunderna för att skapa en bättre kombination av kunder och lagom arbetsbelastning för varje individ på avdelningen. Sakta växer en struktur fram som vi testar, utvärderar och förbättrar kontinuerligt.
Vi har också flyttat in hela vår löneadministration i det befintliga bokföringssystemet, ett hästjobb som vi tror är en rejäl förbättring och kommer underlätta arbetet med kundernas löner framöver men som naturligtvis skapar en del merarbete initialt.
Under hösten har vi funderat över hur vi vill ha det framöver och hur vi tror att omvärlden kommer påverka oss, sett över kundstrukturen och prisbilden, ett arbete som vi fortsätter under 2019.

Nätverkstan Uppdrag
Utgör ingen egen avdelning, ansvarig är VD Karin Dalborg

Folk och kultur
Genom två seminarier på Folk och Kultur-konventet i Eskilstuna 7-10 februari 2018 lyftes några av de frågor som väckts under de åtta regionala kulturpolitiska samtal som Nätverkstan genomförde hösten 2017. Politiker och tjänstepersoner från olika delar av landet debatterade ”Mindre samverkan!” och ”Var är politiken i kulturpolitiken?”.

”Smittande oro och mod”
Under 2018 dokumenterade och i någon mån analyserade Nätverkstan det originella projektet ”Smittande oro & mod” i samarbete med GR-nätverket för kultursamordnare. Projektet var på samma gång ett djärvt konstprojekt om yttrandefrihet och en inspirerande berättelse om ett kärleksfullt kommunsamarbete. Dokumentationen syftar till att lyfta fram detta arbete för att inspirera och rusta andra samverkansprojekt.

Att leda kulturprojekt
På uppdrag av Göteborg stads kulturförvaltning har Nätverkstan utbildat närmare 70 medarbetare i att leda kulturprojekt. Kursen fokuserade planering och genomförande av projekt samt ledarskapets roll och betydelse för arbetet. Kursen fick mycket positiva utvärderingar och vi hoppas kunna erbjuda den vid fler tillfällen.

”Gullspångsmodellen” – utmaningar och lust
Under fem år ledde konstnären Staffan Hjalmarsson arbetet med det omdiskuterade kulturprojektet Gullspångsmodellen. Erfarenheterna ska nu samlas i en bok. Arbetet påbörjades under 2018 och Nätverkstans roll som redaktionellt stöd har nu utvecklats till ett medförfattarskap. Boken planeras att ges ut i Nätverkstans skriftserie under våren 2019 och spridas genom seminarier runt om i regionen.

Kulturkvarter Masthuggskajen
Hösten 2017 fick Nätverkstan ett tilläggsuppdrag av Älvstranden: att utreda bolagets arbete med kulturfrågor. Uppdraget slutredovisades i början av 2018.

Nätverkstans långsiktiga regionala uppdrag

Uppdraget från Västragötalandsregionens kulturnämnd omfattar tre mål.
Mål 1: Nätverkstan Kultur är en oberoende organisation för kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskapsbildning.
Mål 2: Nätverkstan Kultur är en angelägen resurs för att stärka den kulturella infrastrukturen i samverkan med det professionella kulturlivet, offentlig förvaltning och civilsamhället.
Mål 3: Nätverkstan Kultur är en efterfrågad resurs avseende digital teknik för kulturaktörer i Västra Götaland.
Under 2018 har vi med de två första målsättningarna genomfört följande aktiviteter:

Ledarskapsforum för kulturlivet.
Hösten 2018 startade vi en pilotutbildning med handplockade deltagare från såväl regional och kommunal förvaltning, konst- och kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. På så sätt får vi möjlighet att testa resultatet från vårt tidigare projekt och utveckla det vidare tillsammans med andra parter. Parallellt söker vi finansiering för en fortsättning. Vi har identifierat behov på två olika nivåer:
Rum för ledarskap: En samtalsserie för ledare i kulturlivet. Syftet är att skapa nätverk av ledare från olika inriktningar och olika verksamheter. Genom att lyfta angelägna tema diskuterar vi samtida utmaningar och möjligheter.
Leaders Lab: Program för ledarskapsutveckling för ledare som är nyligen etablerade som ledare eller uppvisat potential som ledare. Programmet bygger på de kunskaper och erfarenheter som utvecklades under The Fika Project 2014-16. Vi kommer att lägga särskilt vikt på att rekrytera deltagare med olika bakgrund för att motverka den homogenitet som finns bland personer i ledande ställning i kulturlivet.

#vadhändernu?
Den 23 april 2018 arrangerade vi en seminariedag om #metoo i samarbete med Kulturakademin på Göteborgs Litteraturhus. Vi filmade även seminariet som nu finns tillgängligt på Kplay.

Samtalsserie kring ”Ska man tala med nazister?”
I enlighet med vår ambition att verka för en kritisk offentlighet tog Nätverkstan – tillsammans med Göteborgs Litteraturhus, tidskrifterna Ord & Bild och Glänta samt förlagen Teg Publishing och Korpen – under våren 2018 initiativ till en serie seminarier som närmare undersökte förbindelserna mellan våldsam extremism – språk – politisk handling. Serien bestod av fyra seminarier på Göteborgs Litteraturhus:

1.    Språk som politisk handling, Ola Larsmo, författare och fd ordförande för Svenska Pen.
2.    Tala med nazister! Bjørn Ihler. Norska Bjørn Ihler överlevde attacken på Utøya och arbetar nu med att förebygga våldsam extremism genom bland annat samtal med nazister, i projektet Extremely together, genom Kofi Annan Foundation.
3.    Om Toril Mois esssä ”Språk och uppmärksamhet” Marit Kapla, redaktör för Ord&Bild,  Mikaela Blomqvist och Evelina Johansson.
4.    Mina Dennert, journalist och grundare av nätverket #jagärhär
Utöver seminarieserien arrangerade vi ett samtal på Scener & samtal den 29 september 2018 med sociologiprofessorn Göran Dahl, som just utkommit med en ny bok om alternativhögerns intellektuella rötter och strategier: ”Folk och identitet” (Korpen). Seminariet finns dokumenterat och tillgängligt på Nätverkstans youtubekanal.

Nätverkstans David Karlsson medverkade i två seminarier på samma tema under Bokmässan 2018: ”Hur mycket nazism tål offentligheten?” Panelsamtal med Daniel Poohl, Nils Funcke, Jonas Trolle och Åsa Linderborg. ”När extremismen flyttar in.” Panelsamtal med Ingrid Lomfors, Hans Abrahamsson, Erik Nord och Christer Mattsson.

Boken ”Ska man tala med nazister?” ingick även i utställningen INGEN RÖK UTAN ELD. SHOUT FIRE! på Röda Sten Konsthall 1/9-18/11 2018. Utställningen aktualiserade frågor om demokrati, aktivism och civilkurage, och visade konstverk som på olika vis åkallar ordets och språkets makt, som uppmuntrar till dialog och som engagerar såväl kroppen som rösten.

Medverkan på olika konferenser och seminarier.
Nätverkstan blir ofta anlitade att delta på olika konferenser och seminarier, både som föredragshållare, moderator och paneldeltagare.

Aktiviteter kopplade till mål 3 i vårt uppdrag, Att vara en efterfrågad kunskapsorganisation avseende tekniska resurser för kulturaktörer i Västra Götaland beskrivs under avsnittet om Medialab.

Under 2018 fick Nätverkstan återigen förtroendet att för Västra Götalandsregionens kulturnämnds räkning arrangera regionens Kulturting och administrera deras essästöd.

Kulturting 2018 genomfördes i samarbete med Koncernavdelningen Kultur, Kultur i Väst och Västarvet under en heldag i april. Temat för detta årets Kulturting var ”Konstnärernas villkor i Västra Götaland” och samlade ca 250 politiker, tjänstepersoner och kulturaktörer. En av huvudtalarna var Ann-Christin Nykvist, ansvarig för den statliga utredningen ”Konstnär – oavsett villkor?”.

Nätverkstan Utbildning
Anna Johansen, avdelningschef

Nätverkstan Utbildning driver främst YH-utbildningen Kulturverkstan som under de senaste 20 åren examinerat mer än 500 kulturprojektledare. Vi genomför även andra kortare utbildningar inom kulturområdet på uppdrag eller eget initiativ.

Kulturverkstan
Kulturverkstan är i ständig rörelse och även detta år har inneburit utveckling och fördjupning. Vi har skapat nya relationer och utforskat nya ämnen och perspektiv samtidigt som vi har fördjupat och arbetat vidare med det som vi vet fungerar. Årets kursutvärderingar visar att de studerande når målen i hög utsträckning och att de trivs.  Vi ser även i vår uppföljning i slutet av året att närmare 80 % har arbete inom kulturfältet sex månader efter examen.

I början av året rekryterade vi en ny koordinator, Johanna Adebäck som är verksam konstnär utbildad på Konstfack. Johanna har även stor erfarenhet som konstkonsult och kulturprojektledare. Arbetsgruppen har nu en bra blandning vad det gäller kompetens, kön och ålder. Johanna gick efter en intensiv vår på föräldraledighet och vi hade under hösten förmånen att ha Sandra Olivegren som vikarie igen (Sandra arbetade även med oss på ett vikariat hösten 2016).
Under våren genomförde vi förändringar i vår ledningsgrupp vars sammansättning varit bestående under en längre tid. Vår ordförande Jonas Anderson (tidigare Framtidens kultur) samt våra trogna ledamöter Lotta Lekvall (VD Folkteatern) och Elisabeth Andreasson (Folkuniversitet) tackades av och under hösten valdes Anna Persson som är konstnär och rektor på Domen konstskola in som ordförande och Nathalie Bödtker Lund, verksamhetsledare för WINWIN priset, är ny ledamot.

Våren innebar även ett utvecklingsarbete vad det gäller antagningen av nya studerande. För första gången lät vi alla sökande genomföra ett skriftligt prov istället för att ge poäng för tidigare utbildning. Vi tycker att det föll väl ut och det känns bra att öppna upp utbildningen ännu mer för dem med praktisk erfarenhet.

KV16 genomförde i slutet av maj sina öppna seminarier med hög kvalitet och proffsighet och vi kunde se att #metoo likväl som valårets kulturpolitiska debatter satt sin prägel på de studerandes samtal och seminarier.

I augusti hälsade vi vår nya klass KV18 välkomna och redan andra veckan var de igång med projektuppdrag från externa organisationer. I höst samarbetade vi med: Akademi Valand, Blå stället, Kulturtemplet, Lundby stadsdelsförvaltning, Kulturlabbet, Play without Borders. Även KV17 arbetade med externa uppdrag under hösten i sin kurs kring marknadskommunikation och vi på Nätverkstan fick själva erfara vad de studerande kan i ett fint kampanjförslag till oss.

Övriga utbildningar
Under våren arbetade vi även vidare med vår utbildningsidé för en ny YH-utbildning, ”Dialogdesigner”. Genom att bygga vidare på våra relationer med organisationer som ser behovet av yrkesrollen kunde vi skapa en ansökan med bättre tyngd än den som inte gick igenom 2016. Tyvärr fick vi januari 2019 avslag från MYH igen. Konkurrensen är hård och det finns många sektorer så som bygg och vård med stora kompetensbehov.

Vi har också genomfört ett flertal uppdragsutbildningar tillsammans med andra delar av Nätverkstan: kurs i ledarskap och projektledning på Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet och kursen Konsten att leva på sin konst på Löftadalens folkhögskola. Vi har även haft möjligheten att utbilda ca 80 projektledare i Göteborgs stads kulturförvaltning i just projektledning av konst och kultur. Väldigt roligt!

Övriga projekt
Tillsammans med organisationerna Eurobelarus och The Flying University i Minsk, Belarus genomförde vi förstudien Dialogues on Culture Heritage som handlar om kulturarv och dess arvtagare. Tillsammans har vi nu utvecklat en projektidé för att utforma ett Cultural Heritage Laboratory tillsammans med forskare och konstnärer som vi hoppas kunna sjösättas under 2019.

Karin Dalborg 2019-03-29

2018

Läs Nätverkstans förvaltningsberättelse 2018 som PDF

Verksamhetsområde

Nätverkstan är en oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet. Nätverkstan stöder småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig verksamhet genom att:
1)    vi stöder kulturlivets små och medelstora aktörer med tjänster inom ekonomi, teknik, distribution, utbildning; 2) vi fortbildar kulturlivets aktörer med längre utbildningar och kortare kurser, och utvecklar nya utbildningskoncept tillsammans med internationella partners; 3) i vår uppmärksammade skriftserie publicerar vi egna och andras böcker i syfte att fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen; 4) vi utreder kulturlivet och dess aktörer på deras och andras uppdrag eller på egna initiativ; 5) vi agerar och samverkar när utvecklingen inom samhället och kulturlivet kräver det; 6) genom att vi förstår såväl konstnärers som byråkraters språk kan vi tolka mellan kulturlivets aktörer och förvaltning/politik/forskning/allmänhet.

Organisation

Nätverkstan Kultur startades 1996 och ägs av stiftelsen Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst (ekonomisk förening) och studieförbundet Sensus västra Sverige. Nätverkstan är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SvB). Nätverkstan hade under 2018 18 anställda fördelat på ca 13,75 årsverken, varav 9,25 kvinnor och 4,5 män. Till detta kommer att en lång rad personer anlitas på uppdragsbasis, till exempel som lärare på Kulturverkstan.

Omsättning

Under 2018 hade Nätverkstan en omsättning på 12,18 miljoner kronor.

Verksamhet 2018

Inledning

Verksamhetsåret 2018 har varit ett år med många intressanta uppdrag, intensivt arbete och där vi kunnat skörda positiva effekter av tidigare års förändringsarbete. Under året påbörjades ett utvecklingsarbete i syfte att genom en fördjupad omvärldsanalys och samtal på olika nivåer i verksamheten ta sikte mot några strategiska förflyttningar. Vårt fokus har varit frågeställningar som: Vilka faktorer påverkar kulturlivet? Vilka faktorer bör kulturlivet påverka? Varför finns Nätverkstan? Vilket värde ska vi producera? För vem? Vilken legitimitet, vilka resurser och kapaciteter behöver vi (för att skapa detta värde)? Var är vi nu och vilka ”strategiska förflyttningar” vill vi göra?

Hela personalgruppen, ledningsgrupp och styrelse har varit involverad i arbetet. Vi har fått stor hjälp av vår praktikant Astrid Pleijel som genomfört ett antal externa och interna intervjuer som fungerat som ett viktigt material i analysarbetet. Samtalen har givit oss positiv energi in i verksamheten och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.

Som en del av utvecklingsarbetet har vi under ett antal frukostseminarier tillsammans med inbjudna gäster fört diskussioner kring Nätverkstans roll i kultur- och samhällsliv:
Anna Falck, Offside press, Rossana Dinamarca, politiker, Astrid Pleijel, praktikant, Ghirmay Yohannes, fristadsförfattare, Kerstin Bergendal, konstnär, Borghild Håkansson, projektledare Annan konst, Marit Kapla, redaktör Ord & Bild, Jonas Andersson, styrelseproffs.

Personalgruppen har under året haft två gemensamma fortbildningsinsatser, dels kring HBTQ, normer och bemötande i RFSLs regi och dels första hjälpen/ HLR.  I maj åkte vi på en lyckad studieresa till Bottna Gerlesborg där vi besökte Gerlesborgsskolan, Scenstudion Gerlesborg samt konstnärerna Britt Ignell och Ivan Styffe. Höstens Kick-off  ägde rum på Vinga med temat spaning på omvärlden.

Nedan följer rapporter från de ansvariga för våra fem olika verksamhetsområden: Kulturtidskrifter, Medialab, Redovisning, Uppdrag och Utbildning.

Nätverkstan Kulturtidskrifter
Maria Felle, avdelningschef

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt för att tillhandahålla administrativt stöd kring prenumerationer. Vi strävar efter att hjälpa kulturtidskrifterna nå läsare och vårt övergripande syfte är att det fria ordet görs tillgängligt i det offentliga rummet.

Under 2018 skötte vi prenumerationshantering åt ca 45 tidskrifter och förmedling i vårt återförsäljarnätverk för drygt ytterligare fyrtio. Om man även räknar in vårt arrangemang kring Bokmässan är det ett hundratal tidskrifter som kommer i kontakt med oss under ett år.

2018 har varit ett positivt år för vår verksamhet. Vi har jobbat med nya rutiner, hittat former för en mer hållbar arbetssituation och avvecklat delar av verksamheten som tidigare kostat tid och pengar. Vi har kunnat se framåt och föra en tätare dialog med både kunder och uppdragsgivare. Vi har sökt utökat stöd från Kulturrådet och tagit på oss uppgiften att leda arbetet mot utökad nordisk samverkan för tidskrifter, där en konferens hösten 2019 blir ett första steg.

Den tekniska utvecklingen ställer oss inför en hel del utmaningar när det gäller digitala lösningar och webbkopplingar till våra register. Vi har fortsatt kartläggningen kring vilka behov som är viktigast för kunderna och tagit några första steg på vägen mot att möta dessa. Även här är den tätare dialogen med tidskrifterna en viktig nyckel.

Den delen av vår verksamhet som är finansierad av Kulturrådet genomförde under 2018 ett antal besök på mässor och kulturevenemang, där Bokmässan och dess kringaktiviteter var det största. Nytt för i år var att vi också gjorde ett besök på musikfestivalen Peace&Love i Dalarna och jobbade mot en ny och lite yngre målgrupp. Vi ordnade också träffar för redaktörer och tidskriftskvällar med samtal på aktuella teman. Julkampanjen Kulturklappen utvecklades och vi fördubblade antalet sålda presentkort på prenumerationer jämfört med föregående år.

Nätverkstan Medialab (långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd)
Christian Stensöta, tf. avdelningschef

Medialab erbjuder resurser för konstnärer, filmare, fotografer, podcastare och andra som genom medlemskap hos oss får tillgång till lokaler, viss handledning och digital teknik: videoredigering, colourgrading, ljudläggning och mix, podcastproduktion, bild- och trycksaksproduktion, webbpublicering och mycket mer. Vi genomför egna digitala mediaprojekt, samarbetar gärna med andra kulturorganisationer samt bedriver konsultverksamhet.

Året 2018 fortsatte utvecklingen av Nätverkstan Medialab som en viktig och relevant plats och mötesplats för ett stort antal kreatörer inom en rad områden; rörlig bild, ljud, podcasting, stillbild/printing med mera. Samarbetet med Göthenburgo fördjupades genom nyttjande och samordning av tekniska resurser. Planer på en sammanslagning börjar ta form.

Medlemmar
Idag har Medialab 60 medlemmar, en genomgående föryngring av medlemsskaran har skett de senaste åren, där också ett ökande antal studerande på konstnärliga utbildningar sökt medlemskap, både från högskolorna och andra utbildningar. Ett flertal av Medialabs medlemmar är professionellt arbetande designers, filmare, fotografer m.m, och under året återfanns deras arbeten på bl.a Göteborgs Filmfestival, Göteborgs Konsthall, SVT, Ameland i Holland, Tomelilla Konsthall m.m.

Streaming
Bambuser, vår tidigare plattform för streaming, släcktes ned 2018 och Medialab förde under därför över allt material från Bambuser och Vimeo till en enda kanal på Youtube, Nätverkstan Medialab. Dessa klipp är en blandning av streaming från seminarier i egen och andras regi, poddar och annat. Under ett år har dessa klipp haft ca 2000 visningar.

Konstnärsporträtt
Under våren 2018 producerade David Karlsson och filmaren Leif Eriksson på Medialab fem korta filmporträtt på konstnärer i regionen: Eva Hild, Chris Porcarelli, Britt Ignell, Emelie Rygfelt Wilander och Jesper Brygger. Filmerna visades på Västra Götalandsregionens Kulturting 2018 och finns tillgängliga på vår youtubekanal.

Workshops
Medialab deltog med teknik och handledning i två månadslånga filmworkshops för nyanlända ungdomar;  MOVING MOMENTS och FUTURE MOMENTS. Detta i samarbete med Tim Winter/PopStudios, Frilagret, KulturUngdom m.fl.

Kortkurser/ fortbildning
Fem korta workshops kring digitala verktyg genomfördes under året, endagskurser i bl.a
Premiere Pro, Final Cut X och podcasting. 10 korta introduktionskurser i storformatsprinting genomfördes också med fotografen Anders Nils som handledare.

Noncitizen
Ett 18-månaders projekt för 15 deltagare, de flesta nyanlända, startades upp i samarbete med initiativtagaren Story Filmproduktion AB, Göthenburgo och Gudrun Romeborn. Projektet, med syftet att utbilda deltagarna i att uttrycka sig med rörlig bild, har fokus på migration och att ge plats åt migranters egna röster. Projektet fortsätter under 2019.

Nätverkstan Redovisning
Johanna Berglund, avdelningschef

Nätverkstan Redovisning hjälper det fria kulturlivet med det mesta som har med ekonomi att göra. Vi sköter löpande bokföring, projektredovisning, löner, betalningar och faktureringar för runt 70 kunder bestående av organisationer inom kultur och miljö: tidskrifter, scenkonstföreningar, gallerier, bokförlag och miljöorganisationer. Vi har upparbetat stor kunskap inom det område vi verkar och kunderna känner sig trygga med att vi inte bara kan ekonomi och siffror, utan också förstår oss på små kulturorganisationers specifika behov. Vi får fortsatt många förfrågningar från ny kunder.
Under 2018 har vi arbetat mycket med att bygga en stabil avdelning. Vi har ägnat oss åt att arbeta ihop gruppen, skapat nya rutiner och ansvarsområden och flyttat om lite med kunderna för att skapa en bättre kombination av kunder och lagom arbetsbelastning för varje individ på avdelningen. Sakta växer en struktur fram som vi testar, utvärderar och förbättrar kontinuerligt.
Vi har också flyttat in hela vår löneadministration i det befintliga bokföringssystemet, ett hästjobb som vi tror är en rejäl förbättring och kommer underlätta arbetet med kundernas löner framöver men som naturligtvis skapar en del merarbete initialt.
Under hösten har vi funderat över hur vi vill ha det framöver och hur vi tror att omvärlden kommer påverka oss, sett över kundstrukturen och prisbilden, ett arbete som vi fortsätter under 2019.

Nätverkstan Uppdrag
Utgör ingen egen avdelning, ansvarig är VD Karin Dalborg

Folk och kultur
Genom två seminarier på Folk och Kultur-konventet i Eskilstuna 7-10 februari 2018 lyftes några av de frågor som väckts under de åtta regionala kulturpolitiska samtal som Nätverkstan genomförde hösten 2017. Politiker och tjänstepersoner från olika delar av landet debatterade ”Mindre samverkan!” och ”Var är politiken i kulturpolitiken?”.

”Smittande oro och mod”
Under 2018 dokumenterade och i någon mån analyserade Nätverkstan det originella projektet ”Smittande oro & mod” i samarbete med GR-nätverket för kultursamordnare. Projektet var på samma gång ett djärvt konstprojekt om yttrandefrihet och en inspirerande berättelse om ett kärleksfullt kommunsamarbete. Dokumentationen syftar till att lyfta fram detta arbete för att inspirera och rusta andra samverkansprojekt.

Att leda kulturprojekt
På uppdrag av Göteborg stads kulturförvaltning har Nätverkstan utbildat närmare 70 medarbetare i att leda kulturprojekt. Kursen fokuserade planering och genomförande av projekt samt ledarskapets roll och betydelse för arbetet. Kursen fick mycket positiva utvärderingar och vi hoppas kunna erbjuda den vid fler tillfällen.

”Gullspångsmodellen” – utmaningar och lust
Under fem år ledde konstnären Staffan Hjalmarsson arbetet med det omdiskuterade kulturprojektet Gullspångsmodellen. Erfarenheterna ska nu samlas i en bok. Arbetet påbörjades under 2018 och Nätverkstans roll som redaktionellt stöd har nu utvecklats till ett medförfattarskap. Boken planeras att ges ut i Nätverkstans skriftserie under våren 2019 och spridas genom seminarier runt om i regionen.

Kulturkvarter Masthuggskajen
Hösten 2017 fick Nätverkstan ett tilläggsuppdrag av Älvstranden: att utreda bolagets arbete med kulturfrågor. Uppdraget slutredovisades i början av 2018.

Nätverkstans långsiktiga regionala uppdrag

Uppdraget från Västragötalandsregionens kulturnämnd omfattar tre mål.
Mål 1: Nätverkstan Kultur är en oberoende organisation för kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskapsbildning.
Mål 2: Nätverkstan Kultur är en angelägen resurs för att stärka den kulturella infrastrukturen i samverkan med det professionella kulturlivet, offentlig förvaltning och civilsamhället.
Mål 3: Nätverkstan Kultur är en efterfrågad resurs avseende digital teknik för kulturaktörer i Västra Götaland.
Under 2018 har vi med de två första målsättningarna genomfört följande aktiviteter:

Ledarskapsforum för kulturlivet.
Hösten 2018 startade vi en pilotutbildning med handplockade deltagare från såväl regional och kommunal förvaltning, konst- och kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. På så sätt får vi möjlighet att testa resultatet från vårt tidigare projekt och utveckla det vidare tillsammans med andra parter. Parallellt söker vi finansiering för en fortsättning. Vi har identifierat behov på två olika nivåer:
Rum för ledarskap: En samtalsserie för ledare i kulturlivet. Syftet är att skapa nätverk av ledare från olika inriktningar och olika verksamheter. Genom att lyfta angelägna tema diskuterar vi samtida utmaningar och möjligheter.
Leaders Lab: Program för ledarskapsutveckling för ledare som är nyligen etablerade som ledare eller uppvisat potential som ledare. Programmet bygger på de kunskaper och erfarenheter som utvecklades under The Fika Project 2014-16. Vi kommer att lägga särskilt vikt på att rekrytera deltagare med olika bakgrund för att motverka den homogenitet som finns bland personer i ledande ställning i kulturlivet.

#vadhändernu?
Den 23 april 2018 arrangerade vi en seminariedag om #metoo i samarbete med Kulturakademin på Göteborgs Litteraturhus. Vi filmade även seminariet som nu finns tillgängligt på Kplay.

Samtalsserie kring ”Ska man tala med nazister?”
I enlighet med vår ambition att verka för en kritisk offentlighet tog Nätverkstan – tillsammans med Göteborgs Litteraturhus, tidskrifterna Ord & Bild och Glänta samt förlagen Teg Publishing och Korpen – under våren 2018 initiativ till en serie seminarier som närmare undersökte förbindelserna mellan våldsam extremism – språk – politisk handling. Serien bestod av fyra seminarier på Göteborgs Litteraturhus:

1.    Språk som politisk handling, Ola Larsmo, författare och fd ordförande för Svenska Pen.
2.    Tala med nazister! Bjørn Ihler. Norska Bjørn Ihler överlevde attacken på Utøya och arbetar nu med att förebygga våldsam extremism genom bland annat samtal med nazister, i projektet Extremely together, genom Kofi Annan Foundation.
3.    Om Toril Mois esssä ”Språk och uppmärksamhet” Marit Kapla, redaktör för Ord&Bild,  Mikaela Blomqvist och Evelina Johansson.
4.    Mina Dennert, journalist och grundare av nätverket #jagärhär
Utöver seminarieserien arrangerade vi ett samtal på Scener & samtal den 29 september 2018 med sociologiprofessorn Göran Dahl, som just utkommit med en ny bok om alternativhögerns intellektuella rötter och strategier: ”Folk och identitet” (Korpen). Seminariet finns dokumenterat och tillgängligt på Nätverkstans youtubekanal.

Nätverkstans David Karlsson medverkade i två seminarier på samma tema under Bokmässan 2018: ”Hur mycket nazism tål offentligheten?” Panelsamtal med Daniel Poohl, Nils Funcke, Jonas Trolle och Åsa Linderborg. ”När extremismen flyttar in.” Panelsamtal med Ingrid Lomfors, Hans Abrahamsson, Erik Nord och Christer Mattsson.

Boken ”Ska man tala med nazister?” ingick även i utställningen INGEN RÖK UTAN ELD. SHOUT FIRE! på Röda Sten Konsthall 1/9-18/11 2018. Utställningen aktualiserade frågor om demokrati, aktivism och civilkurage, och visade konstverk som på olika vis åkallar ordets och språkets makt, som uppmuntrar till dialog och som engagerar såväl kroppen som rösten.

Medverkan på olika konferenser och seminarier.
Nätverkstan blir ofta anlitade att delta på olika konferenser och seminarier, både som föredragshållare, moderator och paneldeltagare.

Aktiviteter kopplade till mål 3 i vårt uppdrag, Att vara en efterfrågad kunskapsorganisation avseende tekniska resurser för kulturaktörer i Västra Götaland beskrivs under avsnittet om Medialab.

Under 2018 fick Nätverkstan återigen förtroendet att för Västra Götalandsregionens kulturnämnds räkning arrangera regionens Kulturting och administrera deras essästöd.

Kulturting 2018 genomfördes i samarbete med Koncernavdelningen Kultur, Kultur i Väst och Västarvet under en heldag i april. Temat för detta årets Kulturting var ”Konstnärernas villkor i Västra Götaland” och samlade ca 250 politiker, tjänstepersoner och kulturaktörer. En av huvudtalarna var Ann-Christin Nykvist, ansvarig för den statliga utredningen ”Konstnär – oavsett villkor?”.

Nätverkstan Utbildning
Anna Johansen, avdelningschef

Nätverkstan Utbildning driver främst YH-utbildningen Kulturverkstan som under de senaste 20 åren examinerat mer än 500 kulturprojektledare. Vi genomför även andra kortare utbildningar inom kulturområdet på uppdrag eller eget initiativ.

Kulturverkstan
Kulturverkstan är i ständig rörelse och även detta år har inneburit utveckling och fördjupning. Vi har skapat nya relationer och utforskat nya ämnen och perspektiv samtidigt som vi har fördjupat och arbetat vidare med det som vi vet fungerar. Årets kursutvärderingar visar att de studerande når målen i hög utsträckning och att de trivs.  Vi ser även i vår uppföljning i slutet av året att närmare 80 % har arbete inom kulturfältet sex månader efter examen.

I början av året rekryterade vi en ny koordinator, Johanna Adebäck som är verksam konstnär utbildad på Konstfack. Johanna har även stor erfarenhet som konstkonsult och kulturprojektledare. Arbetsgruppen har nu en bra blandning vad det gäller kompetens, kön och ålder. Johanna gick efter en intensiv vår på föräldraledighet och vi hade under hösten förmånen att ha Sandra Olivegren som vikarie igen (Sandra arbetade även med oss på ett vikariat hösten 2016).
Under våren genomförde vi förändringar i vår ledningsgrupp vars sammansättning varit bestående under en längre tid. Vår ordförande Jonas Anderson (tidigare Framtidens kultur) samt våra trogna ledamöter Lotta Lekvall (VD Folkteatern) och Elisabeth Andreasson (Folkuniversitet) tackades av och under hösten valdes Anna Persson som är konstnär och rektor på Domen konstskola in som ordförande och Nathalie Bödtker Lund, verksamhetsledare för WINWIN priset, är ny ledamot.

Våren innebar även ett utvecklingsarbete vad det gäller antagningen av nya studerande. För första gången lät vi alla sökande genomföra ett skriftligt prov istället för att ge poäng för tidigare utbildning. Vi tycker att det föll väl ut och det känns bra att öppna upp utbildningen ännu mer för dem med praktisk erfarenhet.

KV16 genomförde i slutet av maj sina öppna seminarier med hög kvalitet och proffsighet och vi kunde se att #metoo likväl som valårets kulturpolitiska debatter satt sin prägel på de studerandes samtal och seminarier.

I augusti hälsade vi vår nya klass KV18 välkomna och redan andra veckan var de igång med projektuppdrag från externa organisationer. I höst samarbetade vi med: Akademi Valand, Blå stället, Kulturtemplet, Lundby stadsdelsförvaltning, Kulturlabbet, Play without Borders. Även KV17 arbetade med externa uppdrag under hösten i sin kurs kring marknadskommunikation och vi på Nätverkstan fick själva erfara vad de studerande kan i ett fint kampanjförslag till oss.

Övriga utbildningar
Under våren arbetade vi även vidare med vår utbildningsidé för en ny YH-utbildning, ”Dialogdesigner”. Genom att bygga vidare på våra relationer med organisationer som ser behovet av yrkesrollen kunde vi skapa en ansökan med bättre tyngd än den som inte gick igenom 2016. Tyvärr fick vi januari 2019 avslag från MYH igen. Konkurrensen är hård och det finns många sektorer så som bygg och vård med stora kompetensbehov.

Vi har också genomfört ett flertal uppdragsutbildningar tillsammans med andra delar av Nätverkstan: kurs i ledarskap och projektledning på Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet och kursen Konsten att leva på sin konst på Löftadalens folkhögskola. Vi har även haft möjligheten att utbilda ca 80 projektledare i Göteborgs stads kulturförvaltning i just projektledning av konst och kultur. Väldigt roligt!

Övriga projekt
Tillsammans med organisationerna Eurobelarus och The Flying University i Minsk, Belarus genomförde vi förstudien Dialogues on Culture Heritage som handlar om kulturarv och dess arvtagare. Tillsammans har vi nu utvecklat en projektidé för att utforma ett Cultural Heritage Laboratory tillsammans med forskare och konstnärer som vi hoppas kunna sjösättas under 2019.

Karin Dalborg 2019-03-29

2017

Läs Nätverkstans förvaltningsberättelse 2017 som PDF

På våren 2017 meddelade David Karlsson, en av Nätverkstans grundare, att han lämnar ordförandeposten för en ny roll i verksamheten. Göran Dahlberg, Glänta, valdes till ny ordförande och en ny tjänst som seniorrådgivare inrättades för David. Ett viktigt fokus för året har varit att rusta oss inför framtida utveckling då vi ser att vi har en potential att ta nya initiativ och erbjuda fler tjänster. Vi har arbetat med att se över resursanvändning, vår organisering och arbetsmiljön. Vi har bland annat byggt om vår produktionsmiljö (Medialab), skapat ett kluster av intressanta verksamheter på våning 3 i Lagerhuset, påbörjat avveckling av vår distributionstjänst och initierat ett samarbete med andra verksamheter i Lagerhuset. Det senare har bland annat lett fram till antologin ”Ska man tala med nazister? Debatten kring Bokmässan och Nya Tider” och en samtalsserie om samma problematik. Som en del av vår självreflektion och utvecklingsarbete har vi under ett antal frukostseminarier tillsammans med inbjudna gäster fört diskussioner kring Nätverkstans roll i kultur- och samhällsliv:

1. Anders Teglund, TEG publishing, tidigare kultursekreterare i Borås och ny hyresgäst hos Nätverkstan, berättade om vilka erfarenheter han tar med sig till huset och om projektet Pussel i Borås som syftade till att öka ungas deltagande i kulturlivet.

2. Astrid Ekermo, Kultur i Väst, är projektledare för projektet Kontur. Kontur fångar upp nyanlända konst- och kulturarbetare och matchar
dem med personer inom samma område som redan etablerat sig i Sverige. Målet med satsningen är att sammanföra människor som kan ha glädje av att mötas – till exempel för att utbyta kunskap, få inspiration eller vidga sitt nätverk.

3. Hanna Strömbom från ETC diskuterade mediasituationen i Göteborg med fokus på den opinionsbildande journalistiken.

4. Roozbeh Behtaji, konstnärlig ledare för Göthenburgo som också är nya hyresgäster, berättade om Göthenburgo: en ideell förening vars mål är att föra stadens och landets människor närmare varandra. Det gör de genom olika kulturprojekt, bland annat genom att göra film och skapa kartor tillsammans med boende i olika stadsdelar.

5. Det femte seminariet var en uppföljning av arbetet kring vår  antologi ”Ska man tala med nazister?”, våra aktiviteter under Bokmässedagarna och om vad vi ville göra härnäst.

6. Malin Aghed från Camino magasin berättade om deras utvecklingsarbete från kulturtidskrift till tankevärld, om engagemang och om det alternativa livsprojektet Ukulelefamiljen.

Personalgruppen har under året haft två gemensamma fortbildningsinsatser på temat kommunikation och konflikt med Anna Johansen.
I maj åkte vi på en lyckad studieresa till den danska konsthallen Lousiana och på vår Kick-off på Vinga i augusti fick vi möjlighet att dela individuella konstupplevelser med varandra och diskutera konstnärlig kvalitet. Hösten 2017 lanserades Nätverkstans nya webbsida, en viktig
satsning för både extern och intern kommunikation. Nedan följer rapporter från de ansvariga för våra fem olika verksamhetsområden:
Kulturtidskrifter, Medialab, Redovisning, Uppdrag och Utbildning.

Nätverkstan Kulturtidskrifter – Prenumerationstjänst, marknadsföring och Samlade skrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt för att tillhandahålla utrustning på både fysiska och digitala plattformar. Vi strävar efter att hjälpa kulturtidskrifterna nå läsare och vårt övergripande syfte är att det fria ordet görs tillgängligt i det offentliga rummet.

Under 2017 skötte vi prenumerationshantering åt ett fyrtiotal tidskrifter och förmedling i vårt återförsäljarnätverk för drygt fyrtio till. Nya kunder för året var bland andra tidskrifterna Poesiåret och Arkitektur. Om man även räknar in vårt arrangemang kring Bokmässan är det ett hundratal tidskrifter som kommer i kontakt med oss under ett år. Första halvåret 2017 innebar utmaningar i form av sjukskrivningar, föräldraledighet, personalomsättning och hög arbetsbelastning. Detta gjorde att andra halvåret ägnades till att hitta rutiner i en ny arbetsgrupp och styra om mot mer hållbara sätt att jobba på. Ett arbete som var mycket värdefullt för oss och i slutändan för våra kunder.

Den tekniska utvecklingen ställer oss inför en hel del utmaningar när det gäller digitala lösningar och webbkopplingar till våra register. Vi har inlett en kartläggning kring vilka behov som är viktigast för kunderna och startar nu ett arbete med att hitta finansiering för dessa investeringar.

Den delen av vår verksamhet som är finansierad av Kulturrådet genomförde som planerat ett antal besök på mässor och kulturevenemang runt om i Sverige såsom Littfest, Textival och Stockholms Litteraturmässa men även Bokmässan i Helsingfors och BogForum Köpenhamn. Bokmässan och Scener & Samtal i Göteborg var den största satsningen med både utställningsmonter, seminarier och möten med redaktörer samt mingelträff för kulturtidskrifter i samarbete med Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter. Året avslutades med att vi sjösatte julkampanjen Kulturklappen där 26 tidskrifter deltog. Vi sålde ca 150 presentkort på prenumerationer som förmedlades vidare till valda tidskrifter.

Nätverkstan Medialab – Långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Medialab erbjuder resurser för konstnärer, filmare, fotografer, podcastare och andra som genom medlemskap hos oss får tillgång till lokaler, viss handledning och digital teknik: videoredigering, colourgrading, ljudläggning och mix, podcastproduktion, bild- och trycksaksproduktion, webbpublicering och mycket mer.

Vi streamar kulturevents med egen HD-teknik, genomför egna digitala mediaprojekt, samarbetar gärna med andra kulturorganisationer samt bedriver konsultverksamhet. En större ombyggnation har genomförts för att anpassa lokalerna till medlemmarnas huvudsakliga behov. Idag är den större lokalen med storformatsprinter bättre disponerad och utrustad med nytt möblemang, de två video studiorna har fräschats upp och alla programvaror och system har gjorts kompatibla mellan studiorna.

Vi har också aktivt sökt partners att hyra ut arbetsplatser till för att skapa ett kluster av verksamheter och intressant sammanhang kring vårt Medialab. I våra lokaler sitter förutom tidskrifterna Ord&Bild och Glänta nu även den ideella föreningen Göthenburgo, TEG publishing och fotografen Gudrun Romeborn, som alla också är medlemmar. Många av de nya medlemmar vi fått under 2017 är egenproducerande yngre aktörer i tidig fas av sin karriär: filmare, fotografer, bildkonstnärer och podcastare. Projekt genomförda av medlemmar på Medialab som blivit publika har bl.a. kunnat ses på: GIBCA 2017, Västerbottens Museum i Umeå, Malmö Fotobiennal, Göteborgsoperan, GIFF, Art Lab Gnesta, Stockholm Fringe Festival, Galleri Konstepidemin, Galleri Bh5 Stenungsund, Konstnärscentrum Väst, Art Photo Collection Gbg, Arvika Konsthall m.fl. Medialab har under året blivit deltagare och sam arbetspartner i filmnätverk där andra resursenheter och aktörer regelbundet träffas; Filmcloud, KulturUngdom, Gothenburg Film Studios, Filmbryggan, Kulturakademin Trappan, Frilagret m.fl.

Under hösten 2017 stödde vi Göteborg stads fristadsförfattare med särskild handledning och tekniskt resursstöd i ett samarbete med Göteborg stads kulturförvaltning. Samarbetet med Frilagret utökades och tillsammans med regissörerna/producenterna Tim Winter och Ryan Cook genomförde vi en längre filmworkshop under december, MOVING MOMENTS, med nyanlända deltagare från Irak, Afghanistan, Syrien samt från flera nordiska länder. Detta samarbetsprojekt planeras nu att utökas till flera städer i regionen.

I arbetet med att streama kulturpolitiskt eller konstnärligt viktiga händelser har vi under året dels kunnat tillgängliggöra seminarierna i serien Kreativa kraftfält och den stora paneldebatten på Bokmässan om Bokmässan och Nya tider samt flera viktiga seminarier och föreläsningar på Göteborgs Litteraturhus. Ett nytt spår i denna inriktning startades också med en flerkamerainspelning av nyoperan ”Familjen”, ett nystartat samarbete med Atalante och den konstnärlige ledaren Niklas Rydén, med målet att tillsammans under söka VR360-möjligheter för filmande av sceniska händelser. En ny mer samlad hemsida sjösattes under 2017 av Nätverkstan, där även Medialab nu integreras med mer funktionell resursbokning och andra uppdaterade funktioner.

Nätverkstan Redovisning
Nätverkstan Redovisning hjälper det fria kulturlivet med det mesta som har med ekonomi att göra. Vi sköter löpande bokföring,
projektredovisning, löner, betalningar och faktureringar för runt 70 kunder bestående av organisationer inom kultur och miljö: tidskrifter, scenkonstföreningar, gallerier, bokförlag och miljöorganisationer. Vi har upparbetat stor kunskap inom det område vi verkar och kunderna känner sig trygga med att vi inte bara kan ekonomi och siffror, utan också förstår oss på små kulturorganisationers specifika behov.

År 2017 har varit ett förändringens år då vi lagt mycket tid på nyrekrytering. Vi har också rent fysiskt fått ett bättre rum att vara i med en ny ingång, bättre ljudisolering och nära till skrivaren. Vi har också fortsatt det arbete vi påbörjade under 2016 med att förändra avdelningens arbetssätt och rutiner för att lägga grunden för en stabil verksamhet med möjlighet att växa om behov finns. Sakta växer en struktur fram som vi testar, utvärderar och förbättrar kontinuerligt.

För att kunna erbjuda hjälp till de riktigt småskaliga kulturarbetarna har vi, förutom pågående utbildningsinsatser, erbjudit rådgivning där vi kan sitta ner med organisationen/företaget och hjälpa dem med deras ekonomiska frågor, skapa struktur för deras ekonomihantering och bättra på förståelsen så att de kan genomföra det praktiska ekonomiarbetet på egen hand men med fortsatt möjlighet att rådfråga när det behövs. I november genomfördes även en utbildning i bokföring och ekonomihantering för fria utövare inom dans, teater, musik och film på uppdrag av Kulturakademin.

Nätverkstan Uppdrag
Som en del av förberedelserna inför det kulturpolitiska konventet Folk och kultur genomförde Nätverkstan under hösten 2017 en rad kulturpolitiska samtal och ansvarade dessutom för två salonger under Almedalsveckan. Samtalen pejlade den kulturpolitiska stämningen i sammanlagt åtta län och regioner: Gävleborg, Kalmar, Halland, Gotland, Örebro, Västerbotten, Värmland och Västra Götaland. Samtalen fördes med särskilt inbjudna deltagare, ungefär ett dussin personer på varje plats, från kulturliv, politik och förvaltning. Målet var att utveckla en arbets- och samtalsform som bryter gängse mötesvanor och positioner. Det vill säga föra allvarligt syftande samtal mellan personer som kanske inte tidigare arbetat tillsammans, för att gemensamt analysera kulturpolitiska utmaningar och möjligheter. De frågor som väcktes i de regionala samtalen resulterade i två seminarier på Folk och Kultur-konventet i Eskilstuna 7–10 februari 2018.

Resurs Ny Musik gav i slutet av 2016 Nätverkstan i uppdrag att titta på hur förutsättningarna för den nya musikens aktörer ser ut i Västra Götalandsregionen. Arbetet resulterade i kartläggningen ”Mellan noise och notställ.” Om samtida konst musik i Västra Götalands regionen (2017). Kulturkvarter Masthuggskajen. I januari 2016 fick Nätverkstan i uppdrag av det byggkonsortium som ska bebygga Masthuggskajen i Göteborg att utreda möjligheterna att i området etablera ”kulturkvarter”. Uppdraget koordineras av det kommunala bolaget Älvstranden
Utveckling AB.

I juni 2016, efter en omfattande omgång av intervjuer, presenterades den första utredningen, vilken mynnade ut i konceptet ett ”horisontellt kulturhus”. Detta arbete har fortgått under 2017. I juni 2017 ställde sig konsortiet bakom konceptet. Av de olika idéer som ryms inom konceptet har idén om ett Filmhus kommit längst. Denna fråga ägs idag av VGR, tillsammans med Elof Hansson Fastigheter, i dialog med diverse intressenter. I september 2017 genomfördes i VGR:s regi en studieresa till Amsterdam och London, vilket bidrog till en samsyn kring idén.

Hösten 2017 fick Nätverkstan även ett tilläggsuppdrag av Älvstranden: att utreda bolagets arbete med kulturfrågor.

Vårt långsiktiga regionala uppdrag
Uppdraget från Västragötalandsregionens kulturnämnd omfattar två mål. Mål 1 är att verka för att som oberoende kunskapsorganisation utveckla och förmedla kunskap om kulturlivets villkor. Under 2017 har vi med denna målsättning genomfört följande aktiviteter:
Nätverkstans Mikael Löfgren utsågs 2017 till en av Universitetet i Edinburghs Global Cultural Fellows. Initiativet samlade akademiker och kulturaktörer från hela världen som under ett år på olika sätt ska bidra till en diskussion om kulturens uppgifter och värden. Uppdraget inkluderade bl.a. essäskrivande och seminariedeltagande på plats i Edinburgh. Det finns en koppling till Edinburgh-festivalen, världens största scenkonstfestival, som 2017 firade 70-årsjubileum. Mikael har genom detta fellowship knutit viktiga kontakter som vi kommer att samarbeta med framöver på Nätverkstan.

Ska man tala med nazister? Debatten kring Bokmässan och Nya tider. Boken dokumenterar och analyserar den debatt om demokratins och en demokratisk offentlighets grundvillkor som rasade mellan Bokmässorna 2016 och 2017. Nätverkstan följer upp boken med en seminarieserie på samma tema under våren 2018 tillsammans med samarbetsparterna Ord&Bild, Glänta, TEG Publishing, Korpen och Göteborgs Litteraturhus.

Kreativa kraftfält, en semi narieserie kring en metod för kulturkartläggning, som genomförs tillsammans med kommuner i VGR. Serien startade redan 2016 men ägde till största delen rum under 2017. De fem seminarierna hade olika teman och målet var gemensam kunskapsutveckling. En innehållslig progression eftersträvades så att man vid det sista tillfället tillsammans kommit längre än vid det första. Medverkade gjorde bland andra Lars Lindkvist, Linné universitetet, Gunilla Kindstrand, kultur journalist och ordförande för Konstnärsnämnden, Magnus Fredricsson, process ledare för Strukturbild Skaraborg, och Bo Öhrström, innovations forskare. Vid samtliga seminarier har professor Christer Gustafsson, Uppsala universitet, medverkat.

New emplacement of public cultural institutions in the cultural ”eco systems” of Polish cities.
Öppen föreläsning den 11 december av Professor Marcin Poprawski, Institute of Cultural Studies, Faculty of Social Sciences, ROK AMU Culture Observatory, Adam Mickiewicz University, Poznan.

Rundabordssamtal om ledarskapsutveckling för kulturlivet, Stockholms konstnärliga högskola.
Medverkande: Rani Kasapi, Yamam Al-Zubaidi (Riksteatern), Paula Crabtree (SKH), Anna Johansen (NV) och Karin Dalborg (NV). Samtalet resulterade i ett värdefullt kunskapsutbyte och en idé om ett nationellt forum för ledare inom kulturlivet. Forumet ska kombinera erfarenhet- och kunskapsutbyte med gemensamma föreläsningar och workshops. Planen är att göra en mindre pilot under 2018. Huvudman för forumet kommer att vara Nätverkstan men deltagarna på seminariet kommer att bistå på olika sätt, bland annat genom att vara ambassadörer vid rekryteringen.

”Hur förvaltar staden sina konstnärer?” artikelbidrag av Karin Dalborg till förstudie om infrastruktur för konstnärlig produktion genomförd av Transit kulturinkubator i Stockholm. Transit är en plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer
och formgivare.

Nätverkstan har genom David Karlsson med verkat i en rad seminarier kring kulturpolitik och kulturekonomi:  ”Hur kan den svenska kultursektorn påverka EU:s kulturpolitik?” 21 sept 2017 Intercult, Stockholm. ”Det strukturella problemet med kultur företagande”, 12 okt 2017, Nämnden för hemslöjdsfrågors nationella seminarium kring utbildning och kulturföretagande. Göteborgs kulturpolitik, 10 januari, kulturföreningen Gnistan, Göteborgs Stadsmuseum. ”Mellan passion och administration – en (o)möjlig balansgång?” 20 jan 2017, Kulturpolitisk dag, Kulturanalys, Stockholm.

Deltagande i nationella och internationella nätverk:
Nätverkstan är medlem i de europeiska nätverken Encatc, Trans Europe Halles och Eurozine och det nordiska nätverket NOFF (Nordiska Oberoende Förlag Förening). Vi har närvarat på konferenser såsom SKLs kulturkonferens, Myndigheten för Kulturanalys kulturpolitiska dag, konventet Folk & kultur, ”Cultural and Creative Industries in Europe, Maximising the Contribution of Culture towards Social and Economic Development” i Bryssel och ”European Cultural Forum 2017”, i Milano, arrangerad av Europakommissionen.

Aktiviteter kopplade till mål 2 i vårt uppdrag, Att vara en efterfrågad kunskapsorganisation avseende tekniska resurser för kulturaktörer i Västra Götaland beskrivs under avsnittet om Medialab.

Under 2017 fick Nätverkstan även förtroendet att för Västra Götalands regionens kulturnämnds räkning arrangera regionens första Kulturting och administrera deras essästöd. Kulturting 2017 genomfördes i samarbete med Koncernavdelningen Kultur, Kultur i Väst och Västarvet under en hel dag i april. Temat för detta första Kulturting var samverkan och samlade ca 250 politiker, tjänstepersoner och kulturaktörer. Huvud talare var Karin Wahlén, kulturcoach i Östersunds FK, som bidragit till fotbollsklubbens stora framgångar genom bokcirklar, dans- och teaterföreställningar. Martin Nyström, musikkritiker i Dagens Nyheter, pratade på ett entusiasmerande sätt om musikens inneboende kraft och skillnaden mellan att säga ja och att säga nej.

Nätverkstan Utbildning
Nätverkstan Utbildning driver främst YH-utbildningen Kulturverkstan som i snart 20 år examinerat mer än 500 kulturprojektledare. Vi genomför även andra kortare utbildningar inom kulturområdet på uppdrag eller eget initiativ.

Kulturverkstan
Trots personalomsättning under året fungerade arbetet med Kulturverkstan mycket väl. Genom de studerandes utvärderingar och att de i så hög grad får jobb inom kultursektorn efter utbildningen (nära 80 procent i den senaste kullen) ser vi att utbildningen håller hög kvalitet i såväl innehåll som utförande. Kulturverkstan gästades under året av många intressanta föreläsare, däribland Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia i Stockholm, Pooneh Rohi, författare (debuterade 2014 med romanen Araben) och doktorand i lingvistik; Rasha Shaaban, nätverkssamordnare för Anna Lindh-stiftelsen svenska nätverk; Arun Sivag, musiker och social entreprenör med bas i Bangalore, Indien; Roozbeh Behtaji, filmare och verksamhets ledare Göthenburgo; Eva Hemmungs Wirtén, professor i medierad kultur, Linköpings universitet; Rasmus Fleischer, historiker och författare; Julia Romanowska, fil. dr. i medicin, slagverkare och ledarskaps konsult och Fanna Ndow, skribent och kommunikatör.

KV15 bjöd i maj in till öppna seminarier på Göteborgs Litteraturhus där de lyfte aktuella kulturfrågor på ett engagerade sätt och allmänheten fick ta del av de studerandes nyvunna kunskaper. Den nya klassen, KV17, som landade i huset den 20 augusti, var fokuserade och nyfikna från första stund och arbetade under hösten med sex spännande projektuppdragsgivare från kulturlivets olika hörn: Hagateatern, Digidem Lab, Göteborgs Kultur kalas, Tre stiftelser, ADA PopUp-studion/Bergsjön och Urban Konst/ Göteborgs Stad.

I vår strävan att vara en väg in i kulturlivet för personer som inte har svenska som modersmål kunde vi erbjuda åtta studerande extrastöd i svenska med yrkesinriktning, vilket är nytt rekord. Vår svenskalärare Johanna Franck gör ett fantastiskt arbete. En ny ansökan lämnades in till Myndigheten för Yrkes högskolan i september. Ansökan genomfördes i gott samarbete med vårt nätverk i arbetslivet och deras efter frågan efter kulturprojektledare var tydligare än någonsin. (I januari 2018 fick vi ett positivt svar för ytterligare två starter av utbildningen).

Höstens LIA-träffar samlade så många som 70 olika organisationer till oss, som alla ville locka en studerande till sig för praktik. Utvecklingsarbetet fortskred med att tydligare utgå från konsten och kulturen i utbildningen. Vi har under året utvecklat vår interna dokumentation liksom studiedokumentationen så att den blir mer lättillgänglig och enklare att lämna över när någon slutar eller går på ledighet.
Genom arbetet med en ny hemsida har vi utvecklat våra texter och bilder som nu utgör en viktig del av Kulturverkstans ansikte utåt.

Övriga utbildningar
Vi har också genomfört ett flertal uppdragsutbildningar tillsammans med andra delar av Nätverkstan: kurs i ledarskap och projektledning på Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet; kursen Konsten att leva på sin konst på Löftadalens folkhögskola och en kurs i bokföring på Kulturakademin i Göteborg (Nätverkstan redovisning var ansvarig avdelning).

Karin Dalborg 2018-04-06

2016

En ny VD tillträdde i januari, Karin Dalborg.

För första gången har Nätverkstan 2016 ett långsiktigt uppdrag (LSU) från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Uppdraget omfattar två övergripande mål: 1) Att vara en oberoende kunskapsorganisation för kulturpolitik och kulturella och kreativa näringar, 2) Att vara en efterfrågad kunskapsorganisation avseende tekniska resurser för kulturaktörer i Västra Götaland.

Utöver våra ordinarie verksamhetsområden, arbetade vi med två av Nätverkstan initierade internationella projekt:

Det europeiska projektet European Cultural Leadership är det första EU-finansierade projekt Nätverkstan driver tillsammans med europeiska partners. Projektet, finansierat av Erasmus+ och Västra Götalandsregionens kulturnämnd, påbörjades hösten 2014 och avslutades i augusti 2016. Det resulterade bland annat i publikationerna Perspectives on Cultural Leadership och Narratives by Cultural Changemakers. Resultatet presenterades under ett seminarium i Bryssel i juni och i samband med Nätverkstans 20-årsjubileum på Litteraturhuset i Göteborg i augusti.

2016 års internationella arbete inkluderar även en studie av ledarskap i kulturlivet med västra Balkan som case tillsammans med vår samarbetspartner Creative mentorship i Belgrad. Vi genomförde ett antal intervjuer och fokusgruppsamtal med kulturledare och ledarskapsutvecklare från Serbien, Bosnien och Kroatien som sedan analyserades och sammanställdes i en rapport. Vi deltog också i en offentlig paneldiskussion tillsammans med företrädare från olika utbildningar på Balkan och Storbritannien.

I Nätverkstans skriftserie utgavs en ny bok, den tionde i ordningen, På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt… 21 texter om att jobba med konst och kultur, som också den är ett resultat av projektet European Cultural Leadership.

Genom ett antal frukostseminarier har vi samlats varje månad med inbjudna gäster för diskussioner kring digitalisering, kulturpolitik, kreativa städer, litteratur och litteraturhus, konkurism och generationsskiften.

Som ett resultat av dialogen med Higab fick vi uppdrag att genomföra en mindre utredning om Lagerhusets framtid. Utredningen mynnade ut i ett antal konkreta förslag som vi arbetar vidare med. Målsättningen är en långsiktighet och goda förutsättningar för att Lagerhuset ska vara det hus fyllt av kulturverksamheter som vi har idag.

Nätverkstan firade 2016 20-årsjubileum, vilket vi uppmärksammade med ett seminarium med efterföljande festligheter i Göteborgs Litteraturhus.

Vi har ställt ut våra tidskrifter på en rad olika evenemang som Littfest, Textival, Stockholms litteraturmässa, Bok&Bibliotek, Rönnells antikvariat och julmarknaden i vårt eget Lagerhus. Under bokmässan i Göteborg hade vi till vår överraskning detta år så många tidskrifter att de inte fick plats i de 108 plastfack vi har att erbjuda. På scenen hade vi hela 36 programpunkter vilket är ett alla tiders rekord.

Samarbetet mellan Kulturchock/komissionstjänsten och Medialab fortsatte genom produktionen av två timslånga podcastar i samarbete med kulturtidskriften Karavan.

Bland våra uppdrag under 2016 fanns:

Utredning / processledning Järnvågen. Uppdrag från det konsortium som ska bebygga området kring Järnvågen om att medverka i arbetet med synpunkter på kulturlivet i området.

Seminarieserie Kreativa Kraftfält. Uppdrag från VGR:s kulturnämnd att genomföra 5-6 offentliga seminarier kring projektet med samma namn, i samarbete med kommunalförbund i regionen. Det första seminariet genomfördes 22 november 2016 och de resterande kommer att genomföras under våren 2017.

Essästöd. Startade 2015, fortsatte under 2016. NV har i uppdrag av VGR att administrera detta stöd.

Konstepidemin. Uppdrag att genomlysa KE:s organisation och ge förslag till utveckling av denna.

Nämnden för hemslöjdsfrågor Föredrag om KKN med deltagare från hela Sverige.

Bibliotekshögskolan i Borås. Föreläsning om kulturpolitik och kulturtidskrifter.

Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet Utbildning i ledarskap och projektledning.

Löftadalens folkhögskola Utbildningen ”Konsten att leva på sin konst”.

Skövde konstmuseum Utbildning i projektledning för museets anställda.

2015

Under 2015 har flera betydande förändringar skett. Lotta Lekvall som var Nätverkstans VD i mer än 10 år aviserade en önskan om att arbeta i en annan roll på Nätverkstan och en tjänst inrättades som ”seniorrådgivare”. Tjänsten tillsattes aldrig då Lotta fick ett erbjudande om tjänst som VD för Folkteatern som hon tackade ja till. En ny VD rekryterades, Karin Dalborg med tillträde 1 januari 2016.

Nätverkstan har från och med 2015 fått uppdraget att administrera stra Götalandsregionens essästöd. En första ansökningsomgång har genomförts och en andra planeras under 2016 för att sedan utvärderas.

För första gången har Nätverkstan fått ett långsiktigt uppdrag från regionen som ersätter vårt tidigare kulturstrategiska uppdrag. Uppdraget omfattar två övergripande mål: 1) Att vara en oberoende kunskapsorganisation för kulturpolitik och kulturella och kreativa näringar. 2) Att vara en efterfrågad kunskapsorganisation avseende tekniska resurser för kulturaktörer i Västra Götaland.

Vi arbetade vidare med det europeiska projektet European Cultural Leadership som är det första EU-finansierade projekt Nätverkstan driver tillsammans med europeiska partners.

2015 års internationella arbete inkluderar även samarbeten med GoDown Arts Center i Nairobi, Creative Mentorship i Belgrad, Eurozine i Wien och många fler. EKAE, Exchange och Knowledge and Experience, ett projekt med aktörer i Tbilisi (Georgien) som startades för flera år sedan avslutades under året. Den sista aktiviteten inom projekt skedde i samverkan med konstorganisationen Skogen.

I Nätverkstans skriftserie gavs två skrifter ut: ”Kulturtidskrifterna och framtiden” av Mikael Löfgren och David Karlsson samt en samling av de artiklar som skrevs under kulturtidskriftskrisen i december 2014, ”Tidskriftsstriden – Sju dagar som skakade kultursverige”. Redaktörer för denna var David Karlsson, Helena Persson och Siri Reuterstrand.

Satsningen på att skapa och genomföra utbildningar har pågått i några år nu och växer hela tiden. I början av 2015 utvecklade vår redovisningsavdelning ekonomikursen på Kulturverkstan, de genomförde även två halvdagar om företagsekonomi, projektekonomi och terminologi för producenter inom scenkonst i Sensus regi och en kurs i grundläggande bokföring i Kulturakademien trappans regi.

För Kulturchocks del var den viktigaste händelsen att vi för första gången deltog i programmet för Almedalsveckan i Visby. Ämnet var ”Tidningarna, tidskrifterna och framtidens offentliga samtal”. Med en namnkunnig panel modererade David Karlsson programpunkten i Fornsalen på Gotlands museum och Helena Persson och Karin Lundgren livestreamade.

Medialabs ambitioner sedan ett par år har varit att etablera livestreaming/streaming-events med kulturinnehåll och ett viktigt steg under året var att vi mer frekvent skapade flerkamera- websändningar från bl.a Riksscenen i Oslo, Bokmässan, Sjöfartsmuseet och Umeå Folkets Hus

KNEPUnder 2015 genomförde vi på uppdrag av VGR och Tillväxtverket två nya omgångar av vårt koncept KNEP. Vi arbetade med en grupp deltagare på våren och en på hösten. Varje omgång bestod utav två intensiva helginternat. Deltagarna var konstnärer och kulturföretagare från hela regionen och under fyra heldagar fick de i en process utveckla sina egna vägar framåt för att bättre kunna leva på sin konst och sina kulturprojekt.

 Västra Balkan: Under hösten har vi påbörjat ett samarbetsprojekt med Creative Mentorship i Belgrad och European Museum Network i Sarajevo med stöd av Svenska Institutet. Syftet har varit att tillsammans utforska behov vad det gäller ledarskapsutveckling i kultursektorn. Under hösten 2015 kom våra partners till oss i Göteborg och vi genomförde även ett möte i Budapest. Projektet fortsätter under 2016.

Nätverkstan hade under detta år i uppdrag av Konsthantverkscentrum att följa med i och kvalitetsgranska en utbildningssatsning som KHC utredde på uppdrag av Tillväxtverket.

Reglab kontaktade Nätverkstan med en förfrågan om att vara innehållsligt ansvarig för en fortbildning kring KKN (kulturella och kreativa näringar) riktad till landets alla regioner. Seminarieserien genomfördes under hösten 2014 och våren 2015 i Göteborg, Karlskrona, Malmö och Umeå, med ca 40-50 deltagare från hela landet.

Konferens kreativt bränsle, VGR arrangerad i Borås på våren 2015 en nationell konferens kring KKN med ca 4-500 deltagare från hela landet. Nätverkstan var rådgivare i planeringsarbetet och Nätverkstans ordförande var moderator samt inledningstalare.

ISPA (International Society for the Performing Arts) stod värd för en internationell konferens i Malmö i maj. Flera personer från Nätverkstan medverkade, som moderator och som paneldeltagare.

Folkteatern anlitade Nätverkstan för att utgöra stöd i verksamhetens ekonomistyrningsprocesser.

2014

Diskussionen om kulturnäringar fortsätter i Sverige, så även Nätverkstans engagemang i dessa frågor. Organisationen blev tillfrågad att bli innehållslig ledare för medlemsorganisationen Reglabs seminarieserie om kulturella och kreativa näringar. Under fyra seminarier samlas landets regioner och landsting för att diskutera kulturnäringar, varav det första låg på senhösten. Resterande seminarier går av stapeln under 2015

I augusti 2014 påbörjas det av Nätverkstan initierade projektet European Cultural Leadership med syftet att utveckla ny kunskap och ett utbildningskoncept. Inriktningen är tänkt att vara en fördjupad analys av den omvärld konsten- och kulturlivet påverkas av och vill påverka, konstens roll, nytta och funktion samt utveckling av sig själv som ledare och förmåga att arbeta tillsammans med andra. Utbildningen skall även stimulera internationellt samarbete och interkulturell förmåga. I projektet kommer två publikationer att tas fram. Re:thinking Cultural Leadership/ Perspectives, artiklar om kultur, arbete, ledarskap och samarbete. Narratives, livsberättelser från personer som är ledare eller deltar i ledarskap i kulturlivet. Projektet är ett samarbete med de europeiska nätverken Trans Europe Halles och Encatc samt de brittiska konsulterna Olivarte. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Erasmus+. Projektet kommer att pågå mellan september 2014 och augusti 2016.

Voices from the Waters en Internationell filmfestival med vatten som tema genomfördes för andra året. Detta i samarbete med Bangalore Film Society, Sjöfartsmuseet Akvariet, Hagabion samt studenter från Kulturverkstan.

Med en stark bas i en produktionsmiljö – där det digitala och rörlig bild får allt större plats – har Medialab och teknik också genomfört en rad utvecklingsprojekt i denna riktning under året. Samarbetet med Animal Spirits i projektet KulturRec gav tillfälle att fördjupa kunskapen om streaming för småskaliga kulturorganisationer. En rad olika workshops genomfördes inom crowdfunding, grafisk form och streaming.

Tidskriftsträff anordnas på antikvariatet Rönnells i Stockholm med temat ”Tidskrifter och digitalisering”.

Det internationella arbetet är en viktig del av Nätverkstans arbete. Det handlar om utbyte av idéer, kunskap och inspiration, om kompetensutveckling och breddat perspektiv. Vi verkar samtidigt i en lokal miljö och global kontext.

Nätverkstan arbetar sedan 2008 tillsammans med the GoDown Arts Centre i Nairobi (Kenya) med frågor om kulturföretagande och konsten att leva på sin konst. Vi har genomfört workshops, seminarier, handledarutbildningar, arrangerat studiebesök och deltagit i arbetet med att utveckla en längre utbildning inom konst och entreprenörskap sedan 2009. År 2013-2014 var fokus att arbeta med Östafrikanska samarbetsparter. Ett större möte hölls i Kampala, Uganda, med Bayimba Cultural Foundation (Uganda) som värd och i samarbete med the GoDown Arts Centre. Inbjudna konstnärer och kulturaktörer i Kampala deltog samt Sauti za Busara (Zanzibar), Moda (Tanzania) och Ishiyo Art Center (Rwanda) och the GoDown Art Center genomfördes i Nairobi i december.

Nätverkstan samarbetade under 2013 med den ryska organisationen Kaykino Creative Projects i projektet Culture-led development in rural and subarbian areas. Under 2014 blev Nätverkstan inbjuden att delta i en fortsättning av projektet, denna gång lett av den svenska organisationen Stonezone i Bohuslän med finansiering från Västra Götaland.

Kulturtidskrifternas största kris bryter ut när kulturutskottet med moderaten per Bill i spetsen i december meddelade att stödet till kulturtidskrifterna skulle minska med 75%. I januari 2015 togs beslutet tillbaka.

2013

Nätverkstans andra App för Iphone och Ipad lanserades i samarbete med tidskriften Glänta. I Framtidsencyklopedin kan du läsa framtidens ord, skrivna av ett hundratal konstnärer, journalister, författare. Appen går att ladda ner i App Store.

Kulturchock deltog på MEG i år igen, nu med ny monteridé. Tidskriften OEIs texter gick att lyssna på i en ljudinstallation formad av Helena Persson, som en del av att hon fick Nätverkstans utvecklingsstipendium där hon avser hitta nya former för kombination mellan tryckta tidskrifter och ljud.

Kulturchock deltog på en rad mässor och festivaler där Bok&Bibliotek i Norden är den största, men lika viktiga är t ex Littfest i Umeå, Helsingfors bokmässa, Göteborg International Film Festival, Textmässan i Stockholm, Kulturkalaset, Trollhättans poesifestival och inte minst nätverket Eurozines årliga möte, detta år i Oslo. På Bok & Bibliotek i Norden deltog 110 tidskrifter, varav 90 svenska, 10 finlandssvenska och 10 norska. Vi genomförde en skyltfönsterkampanj med utvalda boklådor från norr till söder hos vilka ett skyltfönster i 1-2 veckor ägnades exponering av kulturtidskrifter.

Nätverkstans egen skriftserie, med målsättningen att fördjupa diskussioner och sprida kunskap, gav ut tre böcker: Konst och Entreprenörskap av Giep Hagoort, Kultur 3.0. Konst, delaktighet, utveckling av Pier Luigi Sacco och Storleken spelar roll. Värdet, funktionen och potentialen hos små konstorganisationer av Sarah Thelwall. Publiceringen skedde i samverkan med och med delfinansiering av andra aktörer såsom Europeiska Socialfonden och Riksutställningar.

Nätverkstans redovisningstjänst tog hand om cirka 60 kunders bokföring och flera nya tillkom. Fler och fler enskilda kulturarbetare, d v s som driver enskilda firmor, vänder sig till oss för hjälp. En viktig utveckling under 2013 var att ändra det system vi arbetat i till det digitala redovisningssystemet Fortnox. Detta tillåter i högre grad än tidigare samverkan och delaktighet med kunden, vilket många uppskattar. Nätverkstan Redovisning deltog även i ett projekt med målet att undersöka behov av faktureringstjänster i Västsverige, både inom kulturorganisationer i samverkan med det Stockholmsbaserade Smart.SE, men också diskussionen om en liknande resurs för ideella föreningar och enskilda aktörer i samverkan med bl a Projekt UNO.

Kulturverkstan skickade t i september 2013 skicka in en ny ansökan om ytterligare två starter till Yrkeshögskolemyndigheten, en ansökan vi i början av 2014 fick positivt besked om.

Kulturverkstan tar varje år in 35 nya studenter och sammanlagt i de två klasserna är det totalt 70 studenter i huset. Det innebär många intressanta diskussioner om kultur, konst, demokrati, tillgänglighet, kulturens roll och allt annat som berörs under den tvååriga utbildningen. Årets projektuppdragsgivare, de projekt studenterna arbetar med första året, var Litteraturhuset, ROT produktion, Öckerö kommun, City Trollhättan, Klyftan, Write or Wrong och Göteborgs Symfoniker.

I december 2013 genomförde vi en uppföljning av de studenter som examinerades i juni 2011, något vi som ska göras sex månader efter examinationen för att se vad de studerande gör efter utbildningen. Uppföljningen visade att 90% hade arbete och/eller drev eget företag, av dessa arbetade 72% helt eller till största delen inom kulturområdet.

Nätverkstan deltog  i Projekt UNO i Nordöstra Göteborg där vi drev Kulturinkubatorn.

Vi drev vattenfilmsfestivalen Voices from the waters och har varit arrangörer av en projektkurs för Institutionen för Kulturvård inom Göteborgs Universitet.

Idén om att starta en ledarskapsutbildning inom kulturområdet tog fart igen och nya steg togs för att förverkliga denna. I samverkan med det internationella nätverket Trans Europe Halles presenterades denna idé för nätverkets medlemmar på det årliga mötet i Marseille.

Medialabbet har tillsammans med Tidskriftsverkstan i Väst ett Kulturstrategiskt uppdrag av Västra Götalandsregionen 2013–2015, ett uppdrag med fokus på kultur och digitalisering.

Flera viktiga produktioner har genomförts på plats i Lagerhuset, t ex Gunilla Nadlers film ”Tre generationer”, Johan Hogenäs musikvideos, Linda Västrik med dokumentären ”De dansande andarnas skog” och Ilona Huss Wallins videoverk ”Elevers interaktion med…”. Senhösten ägnades åt diskussioner kring hur verksamheten kan förnyas och breddas ännu mer och ett första möte hölls om hur ett samarbete kan formas mellan Frilagret, Collaboratory, ABF Medialab, DIY Days och andra aktörer.

Medialabbet deltog i ett projekt med Vara Konserthus om att utveckla digitala sändningar, vi utgjorde en resurs i utvecklingen av Blå Ställets medialabb, genomförde filmprojektet Nätverkstan Borderland och startade projektet Kultur REC i samarbete med Animal Spirits.

Vi arbetade med projektet Litteratur&Digitalisering, ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen som handlar om att konkret pröva och också utforska små publicisters möjligheter att digitalt publicera texter. Bland annat genomfördes en stor hearing om digitala sändningar på Vara Konserthus och ”Digitalisering – så funkar det” på Konserthuset i Göteborg.

Ett stort fokus har varit att utveckla en app för IOS samt en för Android och pröva de möjligheter detta erbjuder av att läsa texter digitalt. Och som tidigare nämnts i denna berättelse, tog vi under året fram en applikation för Iphone fram för tidskriften Glänta och deras ”Framtidsencyklopedin” finns nu att ladda ner i App Store.

Nätverkstan har även utvecklat Ord&Bilds app, vilket gjordes förra året. Utvecklingen av appar för små kulturtidskrifter och möjligheterna att pröva metoder för små publicisters digitala närvaro har väckt intresse och sker också i samverkan med det europeiska nätverket Eurozine. På årets konferens i Oslo var en presentation om arbetet och applikationsutvecklingen en programpunkt.

Nätverkstan fortsatte samarbetet med the GoDown Arts Centre i Nairobi (Kenya) med frågor om kulturföretagande och konsten att leva på sin konst. År 2013-2014 är fokus att arbeta med Östafrikanska samarbetsparter. Ett stort möte med Bayimba Cultural Foundation (Uganda), Sauti za Busara (Zanzibar), Moda (Tanzania) och Ishiyo Art Center (Rwanda) genomfördes i Nairobi i december. Projektet finansieras av Svenska Institutet.

 

Nätverkstan var samarbetspart i den ryska organisationen Kaykino Creative Projects projekt Culture-led development in rural and subarbian areas. Projektet involverade ett tiotal ryska kulturaktörer, regionala utvecklare och unga kulturaktörer och drevs i samverkan mellan Kaykino Creative Projects, Tou Center (Norge) och Not Quite, Stonezone, Hammarkullen 365 samt Nätverkstan.

Nätverkstan deltog i den lilla tankesmedjan för utveckling inom kultur och utbildning tillsammans med aktörer från Storbritannien, Tyskland och Österrike, i år i Sevilla, Spanien, där också två studiebesök genomfördes hos Centro Andaluz de Arte Contemporáneo och konstgalleriet Alarconcridao. Nätverkstan är aktiva medlemmar i och samverkar med de europeiska nätverken Trans Europe Halles, Eurozine och Encatc.

Den engelska bloggen culturalentrepreneur.se får alltfler läsare och besökare, omkring 700–1500 besök per månad. År 2013 skrev vi 37 inlägg på bloggen.

Litteraturhuset startade i Lagerhuset och Nätverkstan deltog under året i formandet av en grupp med Ord&Bild, Poesifestivalen, Glänta med flera med målet att lämna förslag till kulturförvaltningen om hur ett sådant hus kan drivas i Lagerhusets regi i framtiden.

2012

Projektet Knep gick in på sitt sista år med workshops och utbildningstillfällen. Som en del av avslutet arrangerades konferensen Ka-tziing, konferens om kulturföretagande, med 200 deltagare från Västra Götalandsregionen. Konferensen var på Draken i Göteborg med inbjudna gäster t ex konstnärer inom olika konstformer i en Pecha Kucha och holländske kulturforskaren Giep Hagoort. Konferensen genomfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen och finansierades av regionen samt ESF.

Foto: Carina Gran

Nätverkstan höll två kurser om sex veckor för konstnärer i Stockholm på uppdrag av Kulturlyftet.

Nobelpristagaren Mo Yans tre böcker Vitlöksballaderna, Det röda fältet och Ximen Nao och hans sju livgästade Nätverkstans boktjänst Samlade skrifter. Försäljningen skedde i samarbete med Bokförlaget Tranan.

Utbildningen Entreprenörskap för konsten (15 hp) genomfördes på Högskolan för Scen och Musik på Göteborgs Universitet. Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan för Scen och Musik och Nätverkstan. Detta innebar även att en handledarutbildning för lärare på Konstnärlig fakultet genomfördes som förberedelse.

Kulturinkubatorn inom projekt UNO (Utveckling Nord Ost) startade. Elva projektidéer med projektledare verksamma i Nordöstra Göteborg deltog i handledning och idéutveckling. I september lanserades idéer för större publik.

Medieverkstädernas nya webbplats lanserades, en community-liknande sida byggd med WordPress som grund.

Nätverkstan införde Ipaden som arbetsverktyg för anställda. Två kurser i hur Ipads kan användas för att underlätta arbetet, dela filer mellan anställda och på så sätt spara på pappersåtgången (i linje med miljöarbetet) genomfördes.

Samarbetet mellan Eurozine och Nätverkstan utvecklas vidare.

GoDown Art Centre i Nairobi (Kenya) genomför två 10-veckors utbildningar inom konst och entreprenörskap för konstnärer i Kenya. Kursen är ett resultat av långvarigt samarbete mellan GoDown, Nätverkstan och Sian Prime på Goldsmiths University i London (England).

Nätverkstan höll workshop i Konsten att leva på sin konst och Mentorskap för kulturaktörer i Belgrad (Serbien).

Kulturverkstan blev “Friend of” det europeiska nätverket Trans Europe Halles.

Nätverkstans redovisningstjänst blev en egen avdelningsenhet.

Årets utvecklingsstipendium tilldelades Anna Fridén som vistades en månad på Island där hon undersökte och fördjupade sig i metoden Deep Democracy.

2011

ESF-projektet Knep, en kurs för konstnärligt verksamma inom kulturföretagande, startade och kurser hölls på fyra platser i regionen. Det innebar ett år då utbildningsledarna for kors och tvärs i regionen för att träffa konstnärer där de var verksamma. Kurserna lades där flest kursdeltagare fanns.

Sveriges första kulturtidskrifts-App lanserades: Nyaste tekniken i äldsta tidskriften som det gick att läsa i SvD (16/5 2011). Ord&Bild lanserade sin App för Iphone och Ipad, gjord av Nätverkstan, samarbetsorganisationen Namnätverkstan i Bangalore (Indien) och finputs av Dinimo (Norge).

Samarbetet med GoDown Arts Centre i Nairobi (Kenya) fortsatte. Projektet handlar om att ta fram en utbildning i konst och entreprenörskap för konstnärligt verksamma i Östafrika. Workshops, handledarutbildning, och studiebesök av teamet från Nairobi i London, Göteborg och Stockholm. En viktig samarbetspart var Sian Prime på Goldsmiths University College i London (England). Även British Council deltog på ett hörn.

Nätverkstans utvecklingsstipendium gick till Carl Forsberg i syfte att fördjupa sig i webbverktygen Buddypress och WordPress samt Karin Dalborg som vistades några veckor i Indien, fr a Bangalore, för studie- och utvecklingsresa.

Årets två utbildningsdagar för hela personalen handlade om hur man hanterar svåra samtal samt att ge första hjälpen. Styrelsen utsåg Pia Landström till Nätverkstans vice VD.

Miljöarbetet fortsatte med hög ambition och Nätverkstan blev återigen miljödiplomerad.

Styrelsen beslutade om Nätverkstans kommunikationspolicy.

Kulturchock deltog, arrangerade och fanns på plats med kulturtidskrifter på tio olika festivaler och evenemang, t ex Göteborg International Film Festival, Textival, Umeå Littfest, Malmö Kulturfestival, Rönnells, Spättans Antikvariat, Filmform, Tempo Dokumentärfilmfestival och Bok & Bibliotek i Norden.

Årets projektuppdrag för studenterna på Kulturverkstan var t ex Hyresgästföreningen, Parken i Eriksbo, Göteborg Stads Parkerings AB, Rum för ung kultur, Tre stiftelser, Röda Sten och Alla har en historia att berätta. Det resulterade i offentliga presentationer

Nätverkstan höll kurs i presentationsteknik för studerande på Fotohögskolan i Göteborg.

Kursen Entreprenörskap för konsten, en 15 högskolepoängskurs, utvecklades i samarbete med Högskolan för Scen och Musik. Handledarutbildning för lärare på Konstnärlig fakultet genomfördes.

Nätverkstan tog fram och genomförde utbildningen Ledarskap och projektledning (15 hp) för Institutionen för Kulturvård.

Ett seminarium om kulturledarskap genomfördes på Kulturhuset i Stockholm. Inbjuden talare var Venu Dhupa från Creative Scotland. Seminariet hölls sedan för ledare i Helsingfors (Finland) i samarbete med Hanaholmen.

Nätverkstan höll kurs i projektmetodik på Kungliga Biblioteket och var inbjuden att tala med personalen på Dans- och Teaterhögskolan i Stockholm om kulturnäringar.

Upprustning av Videostudion i Lagerhuset gjorde att allt fler dokumentär- och konstfilmare hittade till studion för att bearbeta, ljudsätta och klippa sina filmer.

Medieverkstäderna genomförde flera seminarier, bl a New Art Media med konstnären Cecilia Parsberg och Petra Johansson från Borås Konsthall. Seminariet Feature film production catalyzing social change and entrepreneurship hölls i Bangalore (Indien) i samarbete med filmaren Shaker A Tahrer.

Seminariet med författaren och Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa under Bokmässan streamades i realtid av Nätverkstan.

Projektet Nätverkstan Borderland lanserades. Projektet undersöker alternativa visningsfönster för konstfilm. Första visningen kurerades av kuratorer från Högskolan för Film och gavs i samarbete med Kultur- och Medieverkstäderna i Bersjön, Gothenburg Film Studios och Högskolan för Film.

Samarbetet med Simon Worthington och Mute Magasin (England) startade. En seminarieresa om tidskrifter och den digitala utvecklingen genomfördes med seminarier i Göteborg och Oslo.

Kunskapsöversyn Örnarna och myrstacken. Vad vet vi om kulturnäringarna?, en studie genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens tankesmedja Kombinator, publicerades.

Nätverkstan höll utbildning för konstnärligt verksamma i Tallinn (Estland) på MA Cultural Management vid Estonian Academy of Music and Theatre. Utbildningen innebär även att lära upp två handledare lokalt.

Seminarium och workshop hölls i Belgrad (Serbien) för konstnärligt verksamma på inbjudan av Sveriges kulturråd i Belgrad. Nätverkstan var samtidigt inbjuden till University of Art i Belgrad för att delta som en av talarna på deras stora konferens.

Studieresor och deltagande på seminarium och arbetsgrupper i New York (USA) med besök på Pratt Institute och Fractured Atlas, Oslos nya litteraturhus (Norge), tankesmedjan för pedagogiska frågor i St Ives (England), Trans Europe Halles möte i Bordeaux (Frankrike), Eurozines möte i Lintz (Österrike) och bokmässan i Frankfurt (Tyskland).

Fängslade författares dag genomfördes den 15 november med inbjudna gäster som Filters redaktör Mattias Göransson och den syrisk-palestinska poeten Gayath Almadhoun.

2010

Nätverkstan beslutade att införa ett utvecklingsstipendium som ska möjliggöra för anställda att vidga vyerna och under en månad kunna arbeta på annan ort, undersöka ett projekt, besöka verksamheter, förkovra sig eller något annat som är värdefullt både på ett personligt plan och för verksamheten. Stipendiet infördes 2009 och det första tilldelades i år till Christian Stensöta för att åka till San Diego (USA) och delta i en konferens om databasutveckling.

Nätverkstan försökte sig på konststycket att få en fungerande hemsida.

Lagerhuset fick fler kulturverksamheter genom Nätverkstans försorg. Bokförlaget Kabusa återvände till Lagerhuset och Nätverkstan delar nu yta med tidskrifterna Ord&Bild, Glänta och Paletten, med projet Trappan, Tidskriftsverkstan i Väst, Västsvensk Byggkonst och Sync projektledning. Detta år tillkom även Kulturkraft Väst. Ett äkta mötesplats för idéer, kritiskt tänkande, perspektiv och projekt.

Kulturchocks rosa-rörutställning har totalt besökt 18 platser runt om i landet under 2009-2010.

Projektet Långa svansen har nu landat och övergått till Samlade skrifter. Här erbjuds helhetslösningar för små förlags litteratur och tidskrifter, distribution och digital publicering.

Nätverkstan genomförde ett seminarium om digitalisering och offentligheten i samarbete med Kungliga Biblioteket i Stockholm samt ett i samband med Bok- och biblioteksmässan (och i samarbete med Bok & Bibliotek i Norden) med titeln Google och framtiden. Seminarierna ingick i ett större samarbete med Kungliga Biblioteket, Stiftelsen framtidens kultur, Bok & Bibliotek i Norden, Stampen, Göteborg&Co och Västra Götalandsregionen.

Kulturverkstan fick positivt besked om fortsättning ytterligare två år av Yrkeshögskolemyndigheten.

Flera kurser och workshops genomfördes, bl a en i presentationsteknik för Fotohögskolan i Göteborg, handledarutbildning för lärare på Högskolan för Scen och Musik inför sommarakademi-kursen Konsten att leva på sin konst.

Den andra sommarakademin genomfördes i samarbete med Högskolan för Scen och Musik. Kursen omfattade 10 veckor och 15 konstnärer inom musik, komposition, scenkonst och poesi deltog.

Nätverkstan deltog i en mindre tankesmedja om pedagogiska idéer i workshops tillsammans med Gesa Birnkraut från Kulturkonzepte i Tyskland, Karin Wolfe från Kulturkonzepte i Österrike, kulturkonsult Sue Kay från England samt skådespelare och konsult Matthias Kress från Tyskland. Första mötet var i Tallinn (Estland).

Ett samarbete med Center for Cultural Management (CCM) i Lviv (Ukraina) påbörjades med kurser i entreprenörskap och kultur- och medieutveckling.

Nätverkstan genomför kursen Lär dig mer om de kulturella näringarna riktad till affärsrådgivare i Västra Götalandsregionen. Tre kurser genomfördes i samarbete med Nyföretagarcentrum och på tre platser i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.

En representant från Nätverkstan blev invald  Närings- och Kulturdepartementets nytillsatta Råd för kulturella och kreativa näringar.

Arbetet med GoDown Arts Centre i Kenya fortsatte i projektet Capacity Building for Artists in East Africa.

Kontakt- och studieresan till Georgien förra året resulterade i flera spännande projekt. Nätverkstan har stått värd för projektet men varje samarbetsorganisation har genomfört egna projekt i samarbete med aktörer i Georgien.

Nätverkstan deltog som enda inbjudna paneldebatt-deltagaren till det stora Forum for Cultural Industries i Barcelona. Forumet arrangerades med anledning av Spaniens ordförandeskap i EU 2010.

Nätverkstan fick i uppdrag av Västra Götalandsregionens tankesmedja att göra en kunskapsöversyn över de kreativa näringarna.

2009

Projektet Långa svansen fortsatte och hamnade mitt i ett år av förändringar och omvälvningar inom förlagsbranschen. Projektgruppen övade i att hantera förändring och tänka flexibelt för att hitta var projektet skulle landa i denna föränderliga värld.

Nätverkstan inbjöds att delta i förstudien Framtidens kultur – kreativ allmänning och kommersiell öken? ledd av Mikael Löfgren. Förstudien kartlade digitaliseringens konsekvenser ur ett större perspektiv än konstarterna.

Utbildningsenheten bildades på Nätverkstan, en enhet där Kulturverkstan ingår men också alla andra korta och långa utbildningsinitiativ som genomförs.

Kulturverkstan genomför första året med skarpa projektuppdrag som studenterna arbetar med under första terminen. Uppdragsgivare för projekten är t ex Göteborgs kommun, Göteborg&Co och Kulturförvaltningen.

Kulturverkstan firar 10 års jubilem med stor fest på Röda Sten och utgivning av boken Tålamod, tajming, tapperhet. Kulturverkstans första tio år.

En styrgrupp bildades för projektet Cultural Leadership Award med Sune Nordgren (ordförande), Brittmo Bernhardsson och Anna Falck. Senare (2010) tillkom även Eric De Groat.

Medieverkstäderna fick ett Kulturstrategiskt uppdrag av Västra Götalandsregionen 2009–2011.

På Medieverkstäderna genomfördes den digitala konstutställningen Skifte kurerad av Stina Karlsdottir Vestrin.

Nätverkstan tog fram en utbildning om kulturella och kreativa näringar riktad till affärsrådgivare i Västra Götalandsregionen. Arbetet genomfördes i samarbete med projekt Trappan, Coompanion, Göteborgs Artist Center, Espira och egenföretagaren Claes Bohman.

Projektet Ung Energi, där Nätverkstan medverkat i styrgruppen tillsammans med Konstepidemin, avslutades och projektet övertogs av regionens miljösekretariat.

De två organisationsöversynerna för KKV Göteborg samt KKV Sverige färdigställdes.

Nätverkstan var inbjuden som talare till olika seminarier och konferenser bl a på Espira i Borås, Columbia College Chicago (USA), Universitat de Barcelona (Spanien), Forum for Creative Cities and Regions i Bryssel (Belgien).

I Kenya genomfördes projektet Empowering creators and investors with business tools lett av Mangowalla ventures i Stockholm samt GoDown Art Centre i Nairobi. Nätverkstan var inbjuden som en av parterna. I samband med den stora konferensen genomförde Nätverkstan den första workshopen i The Art of living on Art i samarbete med GoDown Art Centre.

Arbetet med Västra Götalandsregionens Indien-projekt, Linking initiatives, fortgår. Nätverkstan har varit en intiativtagare och aktiv part i projektet. Samarbetet med Göteborg International Fim Festival och Världskulturmuseet genomfördes under namnet Beyond Bollywood. Samarbete genomfördes också med Göteborgs Filmhögskola och Center for Film and Drama i Bangalore (Indien).

Kulturchock gästar Sverige med rosa-rör-utställningen om tidskrifter, en utställning gjord på rosamålade rör där kulturtidskrifterna presenteras, och som i sin rörighet har mottagits med öppna armar på bibliotek runtom i landet.

Den första sommarakademin genomfördes i samarbete med Högskolan för Scen och Musik. Kursen omfattade 10 veckor och 15 konstnärer inom musik, komposition, scenkonst och poesi deltog.

Nätverkstan stod värd för det stora utbytesprojektet i Georgien. Tretton representanter från kulturlivet i Sverige reste till Georgien för en kontakt- och studieresa. Projektet genomfördes i samarbete med Tranan bokförlag, Riksteatern, Valand Konsthögskola, Stenebyskolan, Göteoborg Internatoinal Film Festival, Röda Sten och Ord&Bild.

Stipendium till Lars Lövheims minne instiftades

2008

Nätverkstan arbetade fram ett treårsprogram för 2009–2011.

Projektet Långa svansen drogs igång, finansierat av Stiftelsen framtidens kultur. Projektet hade målet att utveckla den digitala distributionen för förlag, litteratur och tidskrifter.

Ett ledarskapsprogram inom kulturområdet togs fram med förstudien som underlag och det brittiska stipendieprogrammet Cultural Leadership Award.

Medieverkstäderna ingick i Västra Götalandsregionens fokusgrupp om en webbportal för kulturutövare. En utbildningsinsats i Kiev (Ukraina) genomfördes och idén om att kunna erbjuda internationella arbetsplatser i ett nätverk tillsammans med olika parter i världen utvecklades.

Sian Prime och Mark Fennwick från Nesta i England höll en utbildningsinsats utifrån de modeller de arbetat fram inom konst och entreprenörskap i Lagerhuset.

Projektet Kläcka Ägg genomfördes med stöd av Stiftelsen framtidens kultur, ett projekt  med målet att fördjupa analysen om konst och entreprenörskap samt kulturföretagande. Inom projektet genomfördes en studieresa till San Francisco för att besöka kulturföretagare och lära av lyckade exempel. Besök genomfördes på t ex designfirman IDEO, Pixar Animation Studios, Namac, Intersection Incubator, Headlands Center for Art.

Nätverkstans engelska blogg, www.culturalentrepreneur.se, startade.

En representant sitter fortsatt i det europeiska nätverket Encatcs styrelse samt är ordförande för arbetsgruppen Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life. Detta innebar även deltagande i EU-kommissionens plattform för kulturella och kreativa näringar.

Idén Community Art Lab utvecklades. Idén handlade om att använda kreativa processer och gränsöverskridande samarbeten i stadsutveckling i Europa. Läs mer här: Community Art Laboratory_2010.

Nätverkstan deltog i arbetet med projektet Ung Energi.

På uppdrag av Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) i Göteborg genomfördes en organisationsöversyn. Samtidigt drogs Nätverkstan in i en övergripande översyn av KKV:erna i Sverige, detta på uppdrag av Stiftelsen framtidens kultur.

Nätverkstan fick uppdraget av Västra Götalandsregionen att arbeta vidare med regionens kontakter i Bangalore (Indien). Uppdraget ledde till att representanter inom kulturlivet bjöds in till Västra Götaland för kontakt- och studieresa. Kontakterna och utbytet har sedan vuxit och fortsatt i flera år.

Ett utvecklingsarbete med Tjörn kommun genomfördes.

Och ett helt nytt uppdrag att utveckla ett Filemakerregister för Onkologen på Sahlgrenska Universitetssjukhus tillföll Nätverkstan.

2007

Nätverkstan stod värd för det europeiska nätverket Encatcs årliga konferens i maj. Konferensen samlade 200 professionella aktörer inom kultur och utbildning varav cirka 70 personer var tillresta från Europa och andra delar av världen. Konferensen finansierades av Nätverkstan, Västra Götalandsregionen, Stiftelsen framtidens kultur, KK-siftelsen, Göteborg&Co och Encatc. Se här.

Ett stort förändringsarbete av Medieverkstäderna påbörjades.

En förstudie om kulturledarskap med inspiration av Cultural Leadership Award genomfördes med finansiering från Stiftelsen framtidens kultur.

Fortsatt arbete med projektet Ramp på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Det ledde till nya kontakter såsom Creative Pioneer på Nesta i England.

Nätverkstan deltog aktivt i nätverken Origo, Faktor X och Konst och Politik samt på European och World Social Forum, Nurope, Nordplus och Stratcult.

Flera studier och föreläsningar genomfördes bl a på inkubatorn Venice Cube i Venedig (Italien), konstbiennalen Documenta i Kassel (Tyskland), Nesta och South Banc Center i London (England).

Nätverkstan blev detta år miljödiplomerade och ett aktivt miljöarbete drogs igång. Styrelsen beslutade under året om Jämställdhetspolicy, miljöpolicy, småbarnsföräldrapolicy, pensions- och försäkringspolicy samt en policy mot könskränkningar.

2006

Vi genomförde två uppdragsutbildningar via Arbetsförmedlingen kultur. Marknadsföring för dansare gavs i samarbete med Trappan och Presentationsteknik för konstnärer i samarbete med Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) i Göteborg.

Nätek tog fram en specialgjord tidskriftshylla för att hjälpa återförsäljare att lättare exponera tidskrifter i sina butiker. en insäljarturné startade i Umeå och reste runt landet.

Kulturverkstan genomförde studien En Kulturverkstad för 2010-talet. Ladda ner här: Kulturutbildning 10-talet.

En kurs i internationell projektledning togs fram på uppdrag av Borås Högskola som riktade sig till bibliotekarier samt en liknande kurs på uppdrag av Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).

Nätverkstans internationella arbete fortsatte med inbjudningar till seminarier och workshops i t ex Krakow (Polen) och Helsingfors (Finland). Nya kontakter togs med South Banc Centre i London (England) och med Sarai i New Dehli (Indien). Nätverkstan deltog i nätverken Encatc, Nordplus, Nurope, Eurozine och på European och World Social Forum.

Projektet Ungkulturdialog drogs igång på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Se även www.ungkulturdialog.se.

 

2005

Kulturverkstan beviljas medel för ytterligare fyra kursstarter av KY-myndigheten. En ny verksamhetsledare rekryteras. Den första kullen studenter i den nya omgången anländer i augusti.

Nätverkstan får i uppdrag av Göteborgs stads bolag Norra Älvstranden Utveckling AB att arbeta fram projektet Dialog Södra Älvstranden. Nätverkstan bygger projektets webbplats och driver denna i samarbete med nättidskriften Alba. Nätverkstan är med och väljer ut de medborgare som ska ingå i dialogprocessen.

Rapporten I behov av arbetsgivare. En studie av faktureringstjänster inom kultursektorn presenteras. Rapporten är framtagen med stöd av ESF-rådet och i dialog med flera konstnärsorganisationer.

I juni beslutar Statens kulturråd att ge Nätverkstan i uppdrag att förbättra distribution och marknadsföring för landets kulturtidskrifter. Vid Bokmässan lanseras kampanjen Kulturchock som tagits fram i samarbete med reklambyrån ANR/BBDO.

Västra Götalandsregionen utvärderar sin satsning på Medieverkstäder. Medieverkstäderna i Lagerhuset erhåller utökat stöd.

På uppdrag av studieförbundet Bilda författas en rapport om folkbildningens uppgifter år 2015.

2004

I januari anländer Globalverkstans första studenter. Den första kullen består av projektledare och verksamhetsansvariga från folkrörelser och frivilligorganisationer i 17 länder.

En rapport om en Teknikpool för kulturlivet i regionen presenteras.

En ny rapport om Röda Stens organisation presenteras i september. Framtidens kultur finansierade arbetet.

2003

I samarbete med föreningen Animatörer i Väst startas en Animationsverkstad i Lagerhuset.

Samarbetet med AF Kultur fördjupas. Nätverkstan genomför bl a under våren en kurs om frilansarbete och marknadsföring för dansare och koreografer.

Nätverkstan deltar aktivt i den offentliga debatten. Nätverkstan är en av initiativtagarna till den s k Järntorgsgruppen som lyfter frågan om Järntorgets framtid till allmän diskussion. En utställning om verksamheterna i Lagerhuset genomförs i augusti på Göteborgs Stadsbibliotek. Nätverkstan är med och arrangerar en offentlig debatt om kulturpolitik på Folkets hus. Deltar gör bl a kulturministern.

Nätverkstan deltar vid World Social Forum i Porto Alegre, Brasilien, vid European Social Forum i Paris samt vid konferenser i bl a Riga och Vilnius. Studieresor genomförs till bl a CIDS i Manchester och Louize i Köpenhamn.

2002

Uppdraget från Framtidens kultur att utreda ett rådgivningscentrum för små kulturutövare redovisas i form av rapporten Den ofrivillige företagaren. Rapporten väcker uppmärksamhet i flera sammanhang och leder till inbjudningar och nya kontakter på området.

Arbetet med en internationell systerutbildning till Kulturverkstan resulterar i förstudien Globalverkstan – Internationell projektledning. En rad svenska frivilligorganisationer har intervjuats. Ekonomiskt stöd till arbetet har utgått från Göteborg & Co. I december meddelar KY-myndigheten att de anslår medel till tre kursstarter.

Det internationella arbetet fördjupas. Nätverkstan deltar bl a i Caucasians Art Managers Networks årliga konferens i Tbilisi i oktober och i European Social Forum i Florens i november.

Nätverkstan drabbas av ett hårt bakslag då Lars Lövheim, en av Nätverkstans initiativtagare och dess primus motor sedan starten, vid midsommar avlider i cancer. Det pågående arbetet med en omorganisation av Nätverkstan skyndas på och genomförs till stora delar under hösten.

2001

I april genomförs, tillsammans med bl a Business Region Göteborg och Framtidens kultur, den internationella konferensen Konstiga företag som fokuserar på oberoende kulturutövares ekonomiska villkor.

Framtidens kultur ger Nätverkstan i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett rådgivningscentrum för små kulturutövare.

I april invigs den första av fem planerade regionala medieverkstäder i Steneby i Dalsland. Invigningstalare är ordföranden i regionen kulturnämnd.

I juni utexamineras Kulturverkstans första studenter. Sammanlagt 30 studenter har genomfört den tvååriga utbildningen. Samtidigt pågår rekryteringen till den tredje kursomgången med start i augusti.

I samband med EU-toppmötet i juni öppnar Lagerhuset dörrarna för ett oberoende mediecenter. Nästan samtliga av de kulturevenemang som genomförs i Göteborg i samband med toppmötet har initierats och/eller genomförts av studenter från Kulturverkstan.

Nätverkstan genomför en ”organisatorisk genomlysning” av kulturprojekt Röda Sten. Arbetet stöds av Framtidens kultur och tas väl emot av den då hårt prövade organisationen Röda Sten.

De olika verksamheterna i Lagerhuset nomineras till Nöjesguidens pris “Årets glädjespridare”.

2000

En förstudie skrivs på uppdrag av Framtidens kultur om ett antal digitala medieverkstäder i Västra Götaland.

Nätverkstan får, tillsammans med Tidskriftsverkstaden och Bildverkstan, ett kulturpolitiskt uppdrag av Västra Götalandsregionen att arbeta med digitala kollektivverkstäder på kulturområdet. Med uppdraget följer ett regelbundet årligt stöd.

Kulturverkstan, som startar ytterligare en kursomgång i augusti med 35 nya studenter, låter tala om sig allt mer. Studenterna genomför att antal uppmärksammade offentliga arrangemang och besöks under året av såväl skolministern som handelsministern.

Nätverkstan får i uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götaland att utreda och projektera en regional webbplats för kultur.

Det internationella samarbetet intensifieras. Kontakter knyts kontakter med systerorganisationer i bl a Tbilisi och Riga.

1999

Nätverkstan samarbetar med Göteborgs Filmfestival genom att lägga ut festivalens seminarier som ljud- och filmfiler på nätet.

På våren genomförs en fortsättning och fördjupning av föregående års konferens om Konst, kultur och elektronisk publicering, Elpub 99 Även denna gång i samarbete med Valand och Kulturrådet.

Nätverkstan startar Kulturverkstan, en tvåårig projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT. Utbildningen finansieras med medel från Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning och genomförs i samarbete med bl a Göteborgs kulturnämnd och Hisingens vuxengymnasium. Kursen startar i augusti 1999.

I oktober flyttar Nätverkstan samman sina verksamheter och flyttar – tillsammans med bl a Ord&Bild, Tidskriftsverkstaden och Glänta – in i Lagerhuset. 700 personer kommer på den omtalade inflyttningsfesten.

1998

I januari invigs Den digitala bildverkstaden som ett samarbetsprojekt mellan Tidskriftsverkstaden, Svenska tecknare och Svenska fotografers förbund. Ett nära samarbete med Nätverkstan etableras.

I mars startas Nätverkstan Ekonomitjänst för att hjälpa kulturtidskrifter och kulturorganisationer med försäljning, registerhantering, bokföring mm. Gensvaret hos tidskrifterna är stort och initiativet stöds av Föreningen Sveriges kulturtidskrifter och Statens kulturråd.

I maj invigs Webbverkstan på Vallgatan i Göteborg och Nätverkstan kan tillhandahålla arbetsstationer för kulturarbetare som vill publicera sig på nätet. En rad kortkurser erbjuds.

Den första nationella Tidskriftsbiennalen genomförs i Stockholm. Nätverkstan designar och bygger webbplatsen .

Tillsammans med bl a Statens kulturråd och konsthögskolan Valand arrangeras seminariet Konst, kultur och eletronisk publicering, Elpub 98.

I december undertecknas hyreskontrakt för Frilagerhuset vid Järntorget i Göteborg. Det innebär att Nätverkstan samlar alla sina verksamheter under ett tak och får bl a bokförläggarna i föreningen Förlagshuset till grannar. Inflyttning planerad till 1 okt 1999.

1997

Nätverkstans Internetserver sätts upp i mars och fungerar som webbhotell för en rad kulturorganisationer. Nätverkstan börjar sälja uppkopplingar mot Internet.

Nätverkstans egen webbplats har premiär.

Västvenska NätVerket skriver rapporten Levande stad på uppdrag av landshövdingen i Göteborg och Bohus län. I oktober arrangerar Västvenska NätVerket den uppmärksammade konferensen Levande stad. Drygt 150 personer deltar under tre dagar.

Nätverkstan är med och arrangerar ett offentligt seminarium om Upphovsrätt och informationsfrihet.

1996

Nätverkstan Kultur i Väst AB bildas av Ord&Bild och Tidskriftsverkstaden i syfte att göra Internet lättillgängligt för kulturutövare i Västsverige.

Inom ramen för samarbetsprojektet Västsvenska Nätverket inleder Nätverkstan en utbildning i webbpublicering och andra Internettekniker. Utbildningen är på sex månader och kommer att ges i tre omgångar. Västsvenska NätVerkets arbete finansieras av medel från EU:s Socialfond Mål 3.

Västsvenska NätVerket arrangerar den välbesökta seminarieserien Multimedia/intermedia. Bland gästerna märktes bl a Ola Larsmo, Johan Ehrenberg, Erling Fossen, Franco Bianchini, Georgij Patjikov och Nina Bondeson.

 

1995

På Ord&Bild och Tidskriftsverkstaden i Väst börjar planerna på en egen Internetserver ta form. En första projektbeskrivning formuleras.

Policydokument

Nätverkstan är ett kunskaps- och tjänsteföretag som verkar för ett kulturliv präglat av jämställdhet och likabehandling. Dessa principer vägleder arbetet i vår egen organisation. Läs vår Jämställdhets- och likabehandlingspolicy här.

Nätverkstan är ett kulturföretag som tar miljöfrågorna på allvar och har som målsättning att minska verksamhetens belastning på miljön. Läs vår Miljöpolicy

Nätverkstan Kulturtidskrifter hanterar personuppgifter kring prenumeranter för ett stort antal tidskrifter. Läs vår Policy för hantering av personuppgifter här.

Nätverkstan Redovisning hanterar personuppgifter i samband med redovisningstjänster för ett stort antal organisationer och företag. Läs vår Policy för hantering av personuppgifter här.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg