Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter

Det senaste från Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter

Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter

Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter är ett projekt som främjar
 erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i Norden. Ett första steg var att arrangera Nordisk konferens för kulturtidskrifter i november 2019. Nu fortsätter arbetet med nätverket kontinuerligt. Vår förhoppning är att de stärkta relationerna kan vara grund till fortsatt nordisk
 samverkan mellan redaktioner, såväl praktiskt-redaktionellt som idémässigt-intellektuellt. En viktig
 förutsättning är då det personliga mötet. Vår målsättning är att göra en nordisk konferens för kulturtidskrifter till ett återkommande evenemang.

Genom att 
samverka och presentera nya perspektiv och ny kunskap samt ge stort utrymme för gemensam reflektion syftar
 nätverket till att stärka tidskrifternas förutsättningar och roll i det offentliga samtalet. Ett viktigt
 skäl att stärka dessa är att de har en särskilt viktig roll att spela i en kritisk offentlighet där de kan
 erbjuda fördjupad analys och kunskap som motvikt till kortfattad rapportering i sociala medier och 
”fake news”.

 

Varför ett nätverk?

Idén

Ett nordiskt nätverk för kulturtidskrifter skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i de nordiska länderna. Nätverket syftar till att bygga vidare på en stark tradition av kulturtidskrifter i Norden för att utveckla och stärka deras viktiga roll i den kulturella offentligheten.

Bakgrund

Antalet kulturtidskrifter i Norden är stort, bara intresseföreningarna i Norge, Finland, Sverige och Danmark omfamnar minst 500 tidskrifter. Kulturtidskrifterna bidrar till att öka den kulturella mångfalden i Norden och är en garant för att många obundna röster får komma till tals i offentligheten.

Sedan slutet av 1990-talet jobbar Nätverkstan i Göteborg med att stötta många av de svenska kulturtidskrifterna. Sedan 2005 drivs projektet Nätverkstan Kulturtidskrifter med stöd av det svenska Kulturrådet. Projektets syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter när det gäller frågor som distribution, att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt att tillhandahålla utrustning i fysiska rum och på digitala plattformar. Övergripande mål är att hjälpa kulturtidskrifterna att nå fler läsare och att det fria ordet görs tillgängligt för fler i det offentliga rummet.

Förutsättningarna för kulturtidskrifter ser väldigt olika ut i de nordiska länderna. Möjligheterna till statligt stöd varierar och det finns också skillnader i ägarförhållanden. Under åren har olika initiativ tagits för samverkan och samtal har förts mellan redaktioner hur man kan stärka varandra, genomföra gemensamma projekt och utbyta idéer. Den senaste större kulturtidskriftskonferens som arrangerats i Norden var Eurozinekonferensen i Oslo 2013 och bland redaktioner och intresseföreningarna är upplevelsen att arbetet stagnerat under senare år och att kännedomen om varandras förutsättningar och sammanhang har minskat. De relationer som tidigare var viktiga och nära mellan ländernas redaktioner, utbyte av material eller gemensamma temanummer som oftare förekom, är nu mer sällsynta. En delförklaring till detta är naturligtvis att redaktionsmedlemmar byts ut, tidskrifter försvinner och nya tillkommer.

Conference 2022

Welcome to Bergen

 
Our second conference for cultural journals in the Nordic countries will be held in Bergen, 25-26 may, from lunch time to lunch time.
 
Due to all the pandemic uncertainties, we have decided to arrange a hybride event. We hope that many of you would like to attend physically. We’re offering accommodation for those who travel to Bergen.
 
For those who join us digitally, the event is only on Wednesday May 25.

Registration is open until Monday 9th of May

 
Registration to our conference is now open for all participants. Please fill in THIS form.
 
Monday the 9th of May is the last day to register.
 
 
 

PROGRAM

Theme: Diversity and translation

WEDNESDAY MAY 25 (physical in Bergen and digital on Coeo)

11:00 –13:30 Check-in at Litteraturhuset, Bergen

12:30 Festspillene in Bergen, Opening Ceremony. A five minutes’ walk from 
Litteraturhuset to Torgallmenningen. After the ceremony, we walk back to Litteraturhuset.

13:30 Reading by the poet Gunstein Bakke (NO). Welcome and intro from the 
coordinators. Presentation of the poetic programme with Ana Stanićević about the 
representation and selection process.

14:00 The Amanda Gorman Debate – Who should translate what?

The translations of Amanda Gorman’s poetry have been frequently debated. 


Panel:
Koko Hubara (FI), Former Editor-in-chief for the blog, mediacenter and book called
Ruskeat Tytöt (Bruna flickor). She has translated Bad Feminist by Roxanne Gay into Finnish. She has also translated Toni Morrison.
Jonas Axelsson (SE), CEO and publisher at Bokförlaget Polaris, who published the
Amanda Gorman book The Hill We Climb in Swedish translation by the hiphop artist
and writer Jason “Timbuktu” Diakité.

Moderator:
Camara Lundestad Joof (NO)

14:45 –15:00 Break

15:00 Case studies

Three nordic culture journals working within the field of representation and diversity will present their work and some selected issues; How did they work? What can others be inspired by? What lessons have been learned? etc. The presentations will be summarized in a panel discussion, led by Camara Lundestad Joof, aiming for the next steps.

Panel:
Osama Shaheen (NO), DER journal
Elín Edda Pálsdóttir (ISL), Tímarit Máls og menningar
Maxine Victor & Ann Ighe (SE), Ord&Bild

Moderator:
Camara Lundestad Joof (NO)

17:00 Dinner. Pizza and mingle at Tempo Tempo

18:45 Evening program at Festspillene. Opening Act by Taylor Mac at Grieghallen. If participants want to see this, the conference can book tickets.

21:00 Drinks (location to be announced)

 

THURSDAY MAY 26

8:30 Check-in with coffee

9:00 Free Literary Presses

The constant changes in the literary field of the twenty-first century are best reflected in an
explosion of small presses that have appeared all around the Nordic countries. Their wish is
to fill in the gaps they see in the book market caused by the big publishers’ uniformity.
How can a nordic network be helpful for small publishers?

Speaker:
Ana Stanićević (ISL), PhD student of Cultural Studies

10:00 –12:00 Workshop

Process Discussions, led by Nätverkstan (SE) for enhanced diversity and an immersed Nordic cooperation between nordic cultural journals.

12:00 Conference Closes

Digital Plattform on Coeo

The conference will run from Coeo, a digital plattform which also will work as a home for our network after this event. Here, all participants will be able to upload their profile in a Expo room, which hopefully will be a solid base for forthcoming events and networking. On Coeo we will also present a pan-nordic poetic programme.

Konferens 2019

”Virkelig godt initiativ og dejligt at møde kolleger. Det har været en stor inspiration for os fra Danmark, og vi kunne mærke virkelig stor velvilje til videre samarbejde og netværk.”

 

Ur utvärderingen från deltagare på konferensen

Ett nittiotal redaktörer och andra inom kulturtidskriftsvärlden i Norden samlades i Göteborg i november 2019 för vår första konferens.

Temat för konferensen var ”det nordiska”. Går det att tala om en nordisk gemenskap och vad innebär den i så fall? Vilka förutsättningar har tidskrifter att verka i de olika länderna? Ett annat spår rör redaktionellt arbete i en föränderlig tid. Politiska, ekonomiska och digitala villkor påverkar tidskrifterna dagligen. Hur kan vi lära oss av varandra?

Men inte minst var konferensen ett unikt tillfälle att träffa kollegor från de nordiska länderna under middagar, seminarier och andra sammanhang. Konferensen var ett första steg mot ett tätare samarbete mellan redaktioner och organisationer i Norden, och vi hoppas att den gav möjlighet till många nya möten.

Under konferensen hade vi tre konstnärliga inslag. Båda dagarna medverkade serietecknaren, illustratören och konstnären Sara Granér (SE), som tolkade samtalen i bildform. Dessa bilder presenterades i slutet av varje dag. På lördagens eftermiddag gjorde vi en utflykt till Röhsska – Museum för design och konsthantverk som höll en presentation om museets tankar kring nordisk design. Den avslutande middagen gästades av poeten Lina Ekdahl (SE).

De huvudsakliga språken för den första konferensen var de skandinaviska. Vi vet att detta var en utmaning för några av er deltagare och beklagar så klart detta. Vi tackar alla deltagare att ni tog hänsyn till att problem med den språkliga förståelsen kunde uppstå och att vi hjälptes åt för att inkludera alla i samtalen. Hanteringen av språkfrågan är en sak som vi funderar över inför fortsatt samverkan.

En del av programpunkterna filmades av Leif Eriksson på Nätverkstan och kan ses här nedan.

Vad är det nordiska?
Ett inledande samtal kring vad det nordiska samarbetet betyder idag. Vad är egentligen ”det nordiska” 2019? Hur kan nordisk samverkan se ut i framtiden?

Medverkande: Björn Wiman (SE) från Dagens Nyheter, Audun Lindholm (NO) från Vagant, Johan Strang (FI) docent vid Center for Nordic Studies i Helsingfors. Moderator: Ann Ighe (SE), Ord&Bild

Lägesrapport: Hur mår kulturtidskrifterna i Norden?
Kulturredaktörer från nordiska länder samtalar om kulturtidskrifternas roll och relevans i landets kulturdebatt. Hur syns kulturtidskrifterna i landet och hur använder de som redaktörer tidskrifternas innehåll i sitt arbete.

Medverkande: Marit Lindqvist (FI), kulturredaktör vid YLE Finland, Sigrid Kraglund Adamsson (DK), redaktör på Atlas, Victoria Greve (SE), idé- och kritikredaktör på Göteborgs-Posten. Moderator: Ingrid Elam (SE), litteraturkritiker

En ny stötteordning i Norge
Norska kulturrådet berättar om den utredning som gjorts kring kulturtidskrifterna i Norge och det förslag till ny ordning för tidskriftsstöd som de nu jobbat fram. Samtalet efterföljs av samtal med representanter från andra Nordiska stödorganisationer.

Medverkande: Rolf Engelsen (NO), Kulturrådet Norge, Jan Kärrö (SE), Kulturrådet Sverige, Mai Misfelt (DK), medlem i Danmarks referensgrupp för tidskriftsstöd. Moderator: Ann Ighe (SE), Ord&Bild.

Ett nedslag på Island
Hur ser situationen ut för kulturverksamhet och tidskrifter på Island?

Medverkande: Elin Edda Palsdottir (ISL), redaktör på Timarit Máls og menningar, Ana Stanicevic (ISL), redaktör på Starafugl
Moderator: John Swedenmark (SE), översättare

Redaktörens roll idag
Samtal med tre nordiska redaktörer kring hur de ser på redaktörens och tidskrifternas roll och situation idag. Vilka möjligheter har man att nå ut och vara en del i kultur/samhällsdebatten? Vilken roll skulle man vilja spela? Vilka riktar man texten till, läsaren, sig själv, samhällsdebatten?
Delar av samtalet utgår från Martin Scorseses film ”The 50 Years Argument” som visas på hotellet under fredagkvällen. Publiken bjuds in att delta i samtalet.

Medverkande: Jonas Ekeberg (NO), redaktör på Kunstkritikk, Hannah Ohlén Järvinen (SE), arbetar med bland annat Fronesis och Kris och Kritik,  Janne Wass (FI) redaktör på Ny Tid. Moderator: Gunilla Kindstrand (SE), kulturjournalist

Sara Granér

Illustratören och serieteckaren Sara Granér (SE) fanns på plats under hela konferensen och tolkade samtalen i bildform. Här är några av hennes alster.

In English

Nordic Network of Culture Journals gives the opportunity to exchange experiences between publicists and writers in the Nordic countries. The goal is to encourage the vivid tradition of culture journals in the Nordic countries and to develop and strengthen their indispensable role in the cultural publicity. In order to keep the network running, we arrange meetings with the reference board, inspirational evenings with local culture journals, a biannual conference and distribute a newsletter.

The first Nordic Conference for Cultural Journals was held in november 2019 in Gothenburg. It created an opportunity to exchange experience and knowledge between journal editors and writers in the Nordic countries. By presenting new perspectives and new knowledge as well as opening up for joint reflection, the conference aimed to strengthen the conditions and the role of cultural journals in the public space. An important reason for strengthening these conditions is that they have an essential role to play in the public domain, where they can offer an in-depth analysis and understanding, balancing the short reports of social media and ”fake news”.

 

 

 

We hope that the strengthened relationships will lay a foundation to a continual nordic collaboration between journals – both practically as well as intellectually. The personal meeting is an important requisite. Our goal is to make the Nordic conference for cultural journals a recurring event.

The conference is mainly held in the Scandinavian languages. We understand how this might be a problem for some and apologize for this inconvenience. For future collaboration, the issue of language will have to be taken into consideration.

 

 

 

Samarbetspartners och finansiärer

Nätverkstan Kultur i Göteborg är huvudman för konferensen och arbetar i tätt samarbete med tidskriftsföreningarna i Norden.

Samarbetspartners:

Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter
Tidskriftforeningen i Norge
Tidskriftcentralen i Finland
Tekstallmenningen (medarrangör 2022)
Tekstallianse

Tidskriftsföreningarna deltar även i programkommittén som arbetar med konferensens innehåll och utformande.

Programkommitté:

Tidskriften Ord&Bild, Sverige
Marit Kapla/Ann Ighe

Vagant, Norge
Audun Lindholm

Tidskriften Atlas, Danmark
Kristoffer Granov

Tidskriftscentralen i Finland
Mio Lindman

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Siri Reuterstrand

Norsk Tidskriftsskriftsforening
Bente Riise

Pressmaterial

Ann Ighe, redaktör Ord&bild. Foto: Ola Kjellbye

Ord&Bild är en av de äldsta svenska tidskrifterna, men har också en historia av nordiskt samarbete. Idag samarbetar vi mest vidare i Europa och resten av världen, men det känns riktigt intressant att få delta i ett nordiskt sammanhang just nu. Här finns både språklikheter och språkliga skillnader, och det finns både kultur och politik som berör tidskrifterna i någon sorts nordiskt sammanhang. Vi behöver prata om vad vi publicerar, och varför.

Ann Ighe

Redaktör, Tidskriften Ord&bild

Foto: Ola Kjellbye

Ingrid Elam, Styrelseordförande Nätverkstan, Foto: Natalie Greppi

I Norden finns en lång tradition av kulturutbyte över nationsgränserna. Konferensen ger en möjlighet för tidskrifter att inspireras av varandra och samarbeta om idéer, skribenter och annat.

Ingrid Elam

Styrelseordförande, Nätverkstan

Foto: Natalie Greppi

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg