Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Det senaste från Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Målen med en konferens för Nordens kulturtidskrifter är att skapa ett tillfälle för
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i Norden. Genom att
presentera nya perspektiv och ny kunskap samt ge stort utrymme för gemensam reflektion syftar
konferensen till att stärka tidskrifternas förutsättningar och roll i det offentliga samtalet. Ett viktigt
skäl att stärka dessa är att de har en särskilt viktig roll att spela i en kritisk offentlighet där de kan
erbjuda fördjupad analys och kunskap som motvikt till kortfattad rapportering i sociala medier och
”fake news”.

Vår förhoppning är att de stärkta relationerna kan vara grund till fortsatt nordisk
samverkan mellan redaktioner, såväl praktiskt-redaktionellt som idémässigt-intellektuellt. En viktig
förutsättning är då det personliga mötet. Vår målsättning är att göra en nordisk konferens för kulturtidskrifter till ett återkommande evenemang.

Varför en konferens?

Projektidén

En nordisk konferens för kulturtidskrifter ger tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan
tidskriftsredaktörer och skribenter i i de nordiska länderna. Konferensen syftar till att bygga vidare på en stark tradition av kulturtidskrifter i Norden för att utveckla och stärka deras viktiga roll i den kulturella offentligheten.

Bakgrund

Antalet kulturtidskrifter i Norden är stort, bara intresseföreningarna i Norge, Finland, Sverige och
Danmark omfamnar minst 500 tidskrifter. Kulturtidskrifterna bidrar till att öka den kulturella mångfalden i Norden och är en garant för att många obundna röster får komma till tals i offentligheten. De ger läsarna i de nordiska länderna tillgång till fördjupande och initierade texter om ämnen och teman som intresserar dem.

Sedan slutet av 1990-talet jobbar Nätverkstan i Göteborg med att stötta många av de svenska kulturtidskrifterna. Sedan 2005 drivs projektet Nätverkstan Kulturtidskrifter med stöd av det svenska Kulturrådet. Projektets syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter när det gäller
frågor som distribution, att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt att tillhandahålla utrustning i fysiska rum och på digitala plattformar. Övergripande mål är att hjälpa kulturtidskrifterna att nå fler läsare och att det fria ordet görs tillgängligt för fler i det offentliga
rummet.

Förutsättningarna för kulturtidskrifter ser väldigt olika ut i de nordiska länderna. Möjligheterna till
statligt stöd varierar och det finns också skillnader i ägarförhållanden. Under åren har olika initiativ tagits för samverkan och samtal har förts mellan redaktioner hur man kan stärka varandra, genomföra gemensamma projekt och utbyta idéer. Den senaste större kulturtidskriftskonferens som arrangerats i Norden var Eurozinekonferensen i Oslo 2013 och bland redaktioner och intresseföreningarna är upplevelsen att arbetet stagnerat under senare år och att kännedomen om varandras förutsättningar och sammanhang har minskat. De relationer som tidigare var viktiga och nära mellan ländernas redaktioner, utbyte av material eller gemensamma temanummer som oftare förekom, är nu mer sällsynta. En delförklaring till detta är naturligtvis att redaktionsmedlemmar byts ut, tidskrifter försvinner och nya tillkommer.

Anmälan

Vi kommer att öppna anmälan till konferensen i början av maj. Vill du hålla dig uppdaterad fram tills dess kan du följa Nätverkstan kulturtidskrifter på Facebook. Där får du även andra nyheter från tidskriftsvärlden.

Samarbetspartners och finansiärer

Nätverkstan Kultur i Göteborg är huvudman för konferensen och arbetar i tätt samarbete med tidskriftsföreningarna i Norden.

Samarbetspartners:

Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter
Tidskriftforeningen i Norge
Tidskriftcentralen i Finland

Tidskriftsföreningarna deltar även i programkommittén som arbetar med konferensens innehåll och utformande.

Programkommitté:

Tidskriften Ord&Bild, Sverige
Marit Kapla/Ann Ighe

Vagant, Norge
Audun Lindholm

Tidskriften Atlas, Danmark
Kristoffer Granov

Tidskriftscentralen i Finland
Christian Lång

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Siri Reuterstrand

Norsk Tidskriftsskriftsforening
Bente Riise

 

 

Finansiärer

Kulturrådet
Nordisk kulturfond
Nordiska ministerrådet
Nätverkstan Kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Ekonomitjänst 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medialab 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg