Utbildningar

Det senaste från Utbildningar

Om Utbildningar

Nätverkstan har allt sedan starten arbetat med utbildning som ett sätt att stärka konstnärer, kulturaktörer och kulturlivet i stort. Vi utvecklar och genomför utbildningar, på eget initiativ och på uppdrag av andra. Det har blivit både korta kurser och längre utbildningar,  Yrkeshögskoleutbildningar och universitetsutbildningar, både fortbildningar och workshops, i Sverige och andra delar av världen.

Kulturverkstan – YH-utbildning till kulturprojektledare

Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i internationell kulturprojektledning. Utbildningen bedrivs på helfart och är studiemedelsberättigad.

Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt.

Kulturverkstan varvar teori och praktik. Från första stund får studenterna omsätta sina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt. Utbildningen blandar forskarens kunskapssökande och kritiska reflektion med den djärve praktikerns påhittighet och gör-det-själv-attityd.
Målet med Kulturverkstan är att de studerande ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, konsten & kulturen, våra tankar och världen.

Fortbildningskurs – Att leda kulturprojekt

Arbetar du mycket i projektform men saknar grundläggande metoder för planering? Vill du utveckla dina förmågor att leda projektgrupper?

Projekt och projektmetodik är dels ett sätt att organisera mänskligt handlande som både kan vara effektivt och kraftfullt. Dels ett sätt att genom målstyrning och ofta förenklad och optimistisk resultatuppföljning ovanifrån styra kortsiktiga så kallade satsningar. Utbildningen sträcker sig över fyra heldagar och blandar ett kunskapssökande perspektiv med kritisk reflektion kring ledarskap och projektmetodik. Målsättningen är både att bli bättre på att arbeta tillsammans och att genom ett reflekterande förhållningssätt bättre kunna navigera i projektens olika kontexter och förutsättningar.

Just nu finns det inget aktuellt kurstillfälle.

För mer information kontakta:
Jesper Eng, kurskoordinator
jesper.eng@natverkstan.net
0732-48 40 48

Kursen innehåller följande moment:

1. Introduktion & projektmetodik
2. Projektledarrollen & projektgruppen
3. Projektet i sitt sammanhang & utvärdering av projekt
4. Att navigera i osäkerhet och risk

Vi som genomför kursen är Nätverkstan från Göteborg. Nätverkstan har allt sedan starten 1996 arbetat med utbildning som ett sätt att stärka konstnärer, kulturaktörer och kulturlivet i stort. Vi utvecklar och genomför utbildningar, på eget initiativ och på uppdrag av andra. Det har blivit både korta kurser och längre utbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och universitetsutbildningar, både fortbildningar och workshops, i Sverige och andra delar av världen. Sedan 1999 har vi bedrivit den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen Kulturverkstan där vi varvar teori och praktik och
ett kritiskt perspektiv med påhittighet och gör-det-själv-attityd. Vi arbetar fortlöpande med kurser i projektledning och konflikthantering på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och har tidigare också bl a genomfört kurser på Borås högskola.

Kursen ger en bra överblick på vad det är att jobba i projekt och lyfter delar i arbetsrollen som kräver energi vilket inte alltid uppmärksammats. Och inte minst ger kursen tid för reflektion. En annan stor behållning har varit tiden för samtal med kollegor som är i liknande situation i sitt arbete.

Kursdeltagare Göteborgs Stads Kulturförvaltning våren 2018

Komplexa kulturutmaningar och hållbar samverkan

Nätverkstan anordnade 2020 en 12 veckors-kurs inom yrkeshögskolan för personer med erfarenhet av arbete med utveckling inom konst och kultur. Kursen är nu avslutad.

Kultursektorn står idag inför en mängd komplexa utmaningar som i allt högre grad kräver att vi samverkar och för dialog över gränser som sätts av olika yrkesroller, sammanhang och perspektiv. Lösningen är sällan en eller enkel och ofta krävs det att kunskap, resurser och delaktighet mobiliseras över de gränser som organisationer, sektorer och politiska nivåer skapar. I denna kurs tar vi tillfället att tillsammans utforska var vi står idag och hur våra arbetsmetoder och vår kunskap kan utvecklas för att hitta samverkan och dialog som är hållbar ur ett demokratiskt så väl som konstnärligt perspektiv.

Upplägget är anpassat så att kursen ska vara möjlig att genomföra både för dig som är helt eller delvis arbetsfri, för dig som arbetar och för dig som studerar. Kursen är en utbildning men kanske ännu mer en plattform där de som deltar delar och lär av varandra och av noggrant utvalda föreläsare och gäster som bidrar med sin erfarenhet och kunskap.

30 YH-poäng
Halvfart ⎟ 12 veckor
Distans, med tre fysiska träffar i Göteborg
Kostnadsfri ⎟ CSN-berättigad
Start 1 oktober 2020 ⎟ Avslut 22 december 2020
Öppen för sen anmälan – vi tar nu emot ansökningar löpande
Finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan
Anordnas av Nätverkstan

All information om kursen och hur du ansöker hittar du i kursinformationen.

”Kursen är en utbildning men kanske ännu mer en plattform där de som deltar delar och lär av varandra och av noggrant utvalda föreläsare och gäster som bidrar med sin erfarenhet och kunskap.”

Andra utbildningar

Nätverkstans utbildningar erbjuder en rad kurser på kulturområdet i vid mening. De kan handla om konsten att leva på sin konst och rikta sig till utövande konstnärer. De kan handla om entreprenörskap, kulturella och kreativa näringar, ledarskap inom kultursektorn. Gemensamt har de att de syftar till att utveckla kulturutövares förmåga att navigera i de ofta lömska vatten som är kultursektorn.

Några exempel på utbildningar vi genomfört är:

  • De senaste åren har Nätverkstan återkommande samarbetat med Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet med en projektkurs för studenterna på flera av deras program.
  • Att presentera sig själv och sitt konstnärskap Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter kring förberedelse och genomförande av muntliga och skriftliga presentationer. Kursen består av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter där studenten lär sig att presentera sig själv och sitt konstnärskap.
  • Money and meaning I september 2009 var Nätverkstan i Nairobi på uppdrag av GoDown Art Center för att genomföra en två-dagars workshop för konstnärer kring konst och entreprenörskap.
  • Globalverkstan was a full time education in International Project Management for Social Movements and NGOs Nätverkstan ran in 2004-2006 with participants from all around the world.
  • Konsten att leva på sin konst var en kurs för konstnärligt verksamma som ville utveckla sina möjligheter att försörja sig på ditt konstnärskap. Den handlade om konst och entreprenörskap. Konsten att leva på sin konst har genomförts i flera omgångar i Göteborg och runt omkring i Västra Götalandsregionen.
  • Litteraturpedagogik, internationellt arbete och projekt syftade till att ge kunskap om barnlitteraturen i världen och ge relevanta metoder för litteraturpedagogiskt arbete med syfte att nå barn i läsovana miljöer i Sverige och internationellt i ett demokratiperspektiv.

Kunskapsutveckling

För oss är det viktigt att våra utbildningar bygger på en relevant analys av kulturlivets utmaningar och den senaste forskningen, vi fortbildar oss därför kontinuerligt, gör studiebesök och studier. 2014 – 2016 genomförde vi ett större utvecklingsprojekt finansierat av Erasmus+ och Västra Götalandsregionen. European Cultural Leadership, senare kallat The Fika project syftade till att utveckla en fortbildning i internationell kulturledning som förmår möta kraven från en komplex och föränderlig samtid. Som en del av resultatet finns nu böckerna Perspectives on Cultural Leadership och Narratives by Cultural Change Makers ett analytiskt och empiriskt underlag till det tänkta utbildningsprogrammet. I den svenska utgåvan ”På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt …” , 21 texter om att jobba med konst och kultur möts texter från de båda engelska utgåvorna. Läs mer om projektet här.

Vi skräddarsyr!

Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov som uppstår inom kulturområdet.

Det senaste året har vi exempelvis genomfört speciellt utformade kurser i kulturprojektledning för kulturbyråkrater, i bokföring och ekonomihantering för det fria kulturlivet och en praktisk kurs för fristående teatrar i hur man skapar en trailer för sin föreställning.

Hör av dig om du vill bolla utbildningsideér med oss. Vi tar oss gärna an dina utmaningar gällande kompetens och kunskap.

utbildning@natverkstan.net

 

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg