Om Nätverkstan

Nätverkstan är ett kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet. Vi är en oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet. Med ett dialogbaserat arbetssätt är vi lyhörda för kulturaktörers behov och fungerar ofta som brobyggare mellan kulturliv, politik, förvaltning och civilsamhälle.

Vår verksamhet

Nätverkstan stöder småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig verksamhet genom att: 

Översätta mellan kulturlivet och förvaltning/politik/allmänhet; vi talar både konstnärers och byråkraters språk.

Stödja kulturtidskrifter, förlag och andra med tjänster inom ekonomi, teknik, distribution, marknadsföring, fortbildning.

Fortbilda konstnärer och andra kulturaktörer genom såväl fleråriga utbildningar som kortare kurser.

Utreda kulturorganisationer på deras och andras uppdrag – men också på egna initiativ.

Publicera egna och andras skrifter i syfte att fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen.

Agera och samverka när utvecklingen inom kulturlivet och samhället så kräver det.

Förvaltningsberättelse

Nätverkstan är indelad i fem avdelningar men har en flexibel organisation vilket gör att i dialog och samverkan med andra kan stötta kulturlivet på bästa sätt. Här berättar vi mer om den verksamhet som vi bedriver.

Nätverkstans mål

  • Nätverkstan ska som icke-vinstdrivande organisation producera allmänna nyttigheter genom att vara en aktiv del av det kulturliv som verkar för kritisk offentlighet och för demokrati som en oavslutad process. Nätverkstan ska verka för yttrandefrihet och konstnärlig frihet inom och utom Sveriges gränser.
  • Nätverkstan ska vara ett av Sveriges främsta oberoende kunskapscentrum för publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet. Nätverkstan ska tillhandahålla kunskap, verktyg och tjänster anpassade efter dessa verksamheters behov.

Allmänt om organisationen

Nätverkstan Kultur SvB ägs av stiftelsen Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst (ekonomisk förening) och studieförbundet Sensus västra Sverige. Nätverkstan är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Nätverkstan har sitt säte i Göteborg och arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Nätverkstan är indelad i fem avdelningar men har en flexibel organisation vilket gör att vi i dialog och samverkan med andra kan stötta kulturlivet på bästa sätt.

Våra finansiärer

Nätverkstan är en icke-vinstdrivande organisation som producerar allmänna nyttigheter som skapar värde för kulturlivet. Verksamheten består både av konsultverksamhet och administrativa tjänster samt offentligt finansierade projekt och uppdrag.

De tre viktigaste stöden till vår verksamhet:

  • Nätverkstan bedriver sedan 1999 utbildningen Kulturverkstan med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • Nätverkstan har sedan 2016 ett långsiktigt uppdrag, LSU, från Västra Götalandsregionens kulturnämnd att som oberoende aktör arbeta med kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskapsbildning, stärka den kulturella infrastrukturen och utgöra en resurs avseende digital teknik.
  • Nätverkstan får stöd från Kulturrådet för att arbeta med distribution och synliggörande av kulturtidskrifter.