Kunskap & inspiration

Publikationer

Kulturella och kreativa näringar – vad är det?

David Karlsson, Lotta Lekvall

Diskussioner om konst, kultur och företagande är komplexa, ibland kontroversiella och inte sällan förvirrade. Alltför ofta förs diskussionerna på olika nivåer samtidigt och blandas följaktligen samman. Nätverkstan har i drygt tjugo år – praktiskt och teoretiskt – arbetat med frågor om kultur, ekonomi och företagande. I denna volym har vi sammanställt texter som försöker bringa reda i dessa diskussioner. ”Hur långt är ett snöre?” försöker i fråga-svar-form räta ut de vanligaste frågetecknen kring kultur och ekonomi. ”Örnarna och myrstacken” närmar sig samma frågor ur tre perspektiv: ur den enskilde konstnärens eller kulturföretagarens, ur ett övergripande systemperspektiv samt, för det tredje, ur ett mellanperspektiv som handlar om geografiskt avgränsade sammanhang, kluster och miljöer.

Hur långt är ett snöre? – ”Kulturföretagande för dummies”

David Karlsson

”Diskussioner om konst, kultur och företagande är komplexa, ibland kontroversiella och inte sällan förvirrade. Begreppen som används är ofta oklara och omstridda. Alltför ofta förs diskussionerna på olika nivåer samtidigt och blandas följaktligen samman. Dessa sidor är upplagda som en lathund med fokus på kulturföretag, en ”Kulturföretagande för dummies”, i fråga-svar-form. De rör sig från övergripande och principiella frågeställningar ned till konkreta frågor som kulturföretagaren, tjänstemän med ansvar för kultur- och näringslivsutveckling eller kultur- och näringspolitiker möter varje dag.” (Ur författarens förord)

Den ofrivillige kulturföretagaren – En studie av kultur, ekonomi och företagande

David Karlsson och Lotta Lekvall

”Men det finns många konstnärer och kulturutövare som av omständigheterna, mer eller mindre frivilligt, tvingats in i rollen som företagare. Dessa kulturföretagare hamnar ofta mellan stolarna. De hamnar mellan stolta kulturpolitiska målsättningar och bistra arbetsmarknadspolitiska realiteter. Vi vill i denna rapport vidga perspektivet och visa på en annan möjlighet. Syftet är att med utgångspunkt i de initiativ till företagsutveckling och företagarstöd som visat sig fungera i andra branscher visa på utvecklingsmöjligheter även för kulturföretagaren. ”Stopp!”, säger den initierade, ”det finns redan företagarstöd, riktat till alla företag oavsett bransch”. Det gör det. Men vi kommer att argumentera för att kultursektorn lever under specifika villkor, och befintligt företagsstöd är dåligt anpassade till dessa villkor.” (Ur författarnas förord)