Uppdrag & fortbildning

Nätverkstan arbetar med uppdrag, projekt, fortbildning och kunskapsproduktion utifrån de behov som uppstår. Vi har en flexibel organisation som stöttar och utvecklar kulturlivet på flera olika sätt.

Vi tar ofta egna initiativ men blir också anlitade av kommuner, regioner och kulturorganisationer att utreda, utvärdera, processleda och producera inom en rad områden. Utöver vår tvååriga yrkeshögskoleutbildning erbjuder vi fortbildning för personer verksamma inom kultursektorn.

Ett kunskapscentrum för kulturlivet

Uppdrag och projekt i samarbete med andra

Vi arbetar ofta ihop med andra aktörer och tror på samverkan som en viktig grundförutsättning inom kulturlivet och samhället i stort. Genom att arbeta i processer i nära dialog med uppdragsgivare och samarbetspartners vill vi få till långsiktiga effekter. Vi kombinerar fördjupad kunskap och analys med möjlighet till utbildning, tillämpning och implementering. Lyssnande, lärande och reflektion är alltid i fokus. 

Nätverkstan är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation. Vi arbetar utifrån våra övergripande målsättningar och en ständigt pågående omvärldsanalys för att säkerställa att vi gör rätt saker. Vad behöver kulturlivet? Var kan vi göra skillnad och nytta? Hör av er om ni vill anlita oss eller idéer om vad vi kan åstadkomma tillsammans. 

Nätverkstans långsiktiga regionala uppdrag

Från Västra Götalandsregionens kulturnämnd har vi ett långsiktigt uppdrag som löper över fyra år. Följande mål har formulerats för perioden 2021–2024:

Mål 1: Nätverkstan ska vara ett oberoende kunskapscentrum inom kulturpolitik och kulturekonomi som i samverkan med kulturliv, offentliga förvaltningar och civilsamhälle verkar för folkbildning, yttrandefrihet och en fri kritisk offentlighet.

Mål 2: Nätverkstan ska vara en angelägen och tillgänglig resurs inom digital teknik samt medie- och informationskunnighet för konstnärer, kulturaktörer och civilsamhälle i Västra Götaland för att stimulera ungas filmintresse, utveckla nya berättelser och vidga deltagandet i kulturlivet.

Mål 3: Nätverkstan ska bidra till regional utveckling och till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Kunskapsproduktion och fortbildningar

På Nätverkstan har vi som ambition att dela med oss av de kunskaper vi får och erfarenheter vi gör genom vår verksamhet. Vi publicerar bland annat rapporter, ger ut en skriftserie och producerar ett nyhetsbrev om kulturpolitik. Som en del av det livslånga lärandet arbetar vi också med fortbildning av aktörer inom kulturlivet.