Kompetens & fokusområden

När vi arbetar med uppdrag och projekt använder vi den samlade kompetens som finns på Nätverkstan. Nätverkstans arbetsmodell bygger på att vi arbetar ihop. Det gör att vi kan komplettera varandra, applicera olika perspektiv och använda flera kompetenser på samma gång. Vi vet av erfarenhet att det ger högre kvalitet på processer och slutresultat. 

Våra utredare

Karin Dalborg är vd på Nätverkstan. Hon har ett brett kunnande och tjugo års professionell erfarenhet av kultursektorn där hon har arbetat mycket med förvaltningar, institutioner och civilsamhället. Karin har utbildning inom kulturvetenskap, konstvetenskap och kulturprojektledning. Inom ramen för våra externa uppdrag arbetar hon mycket med verksamhetsutveckling, processledning, utredningar och analys samt utbildning och lärande – att omsätta kunskap i praktiken. 

Anna Johansen är projektledare och utredare på Nätverkstan. Hon arbetar med utbildning, dialogdesign och frågor runt organisation och ledarskap inom kulturlivet. Anna har studerat sociologi, konfliktlösning med fokus på arbetsliv, statsvetenskap och internationella relationer. Hon har också arbetat i många år med frågor runt demokrati, medskapande och konflikthantering. I våra uppdrag och projekt skapar hon förutsättningar för samtal, dialog och lärande. 

Jesper Eng är utredare och utbildningsledare på Nätverkstan. Han har gjort ett flertal kartläggningar och har arbetat mycket med frågor runt landsbygdsutveckling, kulturpolitik och styrning av kulturverksamheter samt organisationsutveckling. I arbetet med undervisning på Kulturverkstan är han intresserad av att utveckla sådant som omdömesförmåga, kritiskt tänkande och en reflekterande praktik. Jesper är utbildad inom språkvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt projektledning inom kultur. 

Mikael Löfgren Mikael jobbar som utredare, redaktör och lärare på Nätverkstan. Han har arbetat med kulturstrategier och kulturplaner samt skrivit flertalet rapporter. Mikael arbetar aktivt med Nätverkstan skriftserie, som skribent och redaktör. På Kulturverkstan undervisar han i konsten att läsa och skriva, omvärldsanalys och kulturpolitik. Mikael har erfarenhet som författare, kritiker och kulturjournalist på Dagens Nyheter i mer än trettio år. Hans senaste bok är ”Kulturstrider & statskonst. Historiska perspektiv och kulturpolitiska utmaningar” (Daidalos 2021).

I våra uppdrag och projekt arbetar även andra återkommande. Några av dessa är David Karlsson, Maria Felle och Jenny Skånberg. 

Våra områden

Utredningar och utvärderingar

Vi hämtar in kunskap genom att samla in data, arrangera workshops och intervjua personer för att kunna göra kvalitativa analyser. Lyssnandet är en viktig del i arbetet. Vår ambition är också att ta vara på arbetsprocessen som tillfälle för lärande, när vi exempelvis gör en genomlysning kan vi se till att olika delar av verksamheten också kan lära av varandra. När vi gör utredningar och utvärderingar vill vi säkerställa att vi utvecklar kunskap för uppdragsgivaren som kan användas i praktiken.

Organisations- och verksamhetsutveckling

Hur gör vi för att komma dit vi vill? Hur bygger man ihop olika perspektiv för en konstruktiv väg framåt? Verksamheter är inte alltid anpassade efter den komplexitet som innehållet eller målen kräver. Hur man organiserar sitt gemensamma arbete spelar roll. Utvecklingsarbete handlar mycket om att reflektera och utforska sin egen praktik. Vi skapar förutsättningar för samtal och förändringsarbete.

Processledning & dialogdesign

Vi bygger, utvecklar och leder processer för att involvera olika aktörer. Det kan till exempel handla om att hjälpa större grupper, oavsett om det är inom organisationer eller på samhällsnivå, att fatta gemensamma beslut. Vad för sorts ledarskap gör att en grupp kan få fatt i lösningar tillsammans? Vi är vana vid att facilitera samtal och dialoger, designa lärandeprocesser och utveckla arbetsformer för att bättre kunna stödja det man vill åstadkomma. Bra relationer är grunden för allt. 

Kulturpolitik & kulturekonomi

Utifrån både teori och praktik har vi ett brett kunnande inom kulturpolitik och kulturekonomi. Vi erbjuder kunskap, redskap och rådgivning genom vårt arbete med Redovisning, Kulturtidskrifter och Medieverkstan samt inom ramen för olika projekt. Vi kan också anlitas som konsulter. Vi har arbetat mycket med ledarskapsfrågor, kulturella och kreativa näringar, kulturens värdeskapande och relationen mellan politik, förvaltning och det fria kulturlivet.

Samverkan & kompetensutbyten

Vi ser ett behov inom kulturlivet att samverka runt viktiga frågor. Sektorn innefattar aktörer som grundar sitt arbete på delvis på olika logiker – här finns bland annat politiker, tjänstepersoner, institutioner och frilansande konstnärer. Vår erfarenhet och position gör att vi kan skapa former och samtal som innebär stärkt samverkan inom kulturlivet. Nätverkstan arbetar med att formulera och sprida kunskap vad gäller arbetsformer, komplexitet och samverkan. Vi vill lyfta all den kompetens som finns inom sektorn och skapa bättre förutsättningar att lära av varandra. Internationell samverkan ger ytterligare möjligheter till kunskapsutbyte.  

Publicistisk verksamhet 

Vi arbetar med publikationer, bland annat genom att vi ger ut böcker i Nätverkstan skriftserie. Inom ramen för vårt arbete med kulturtidskrifter har vi ett projektbidrag från Kulturrådet för att synliggöra Sveriges kulturtidskrifter. Nätverkstan arbetar med utveckling av småskalig publicistisk verksamhet, bland annat tillsammans med Föreningen Lagerhuset. Vi arbetar även med projekt för att stärka möjligheter för fler att använda sig av sin röst och det skrivna ordet. 

Utbildningar, samtal & konferenser 

Nätverkstan utbildar inom områden som kulturekonomi, kulturpolitik, projektledning, ledarskap och konflikthantering med fokus på kulturlivets speciella villkor. Vi har många erfarna utbildare och föreläsare. Vi kan även anlitas för planering, genomförande och utvärdering av seminarier och konferenser. Vi har arbetat på uppdrag av Folk och kultur, Västra Götalandsregionens kulturnämnd med flera.