Tillämpning av principen om armlängds avstånd

Hur kan politisk styrning påverka konstnärlig frihet? Vad finns det för sårbarheter och dilemman kopplade till tillämpningen av principen om armlängds avstånd? 

På uppdrag av Region Kronoberg har Nätverkstan gjort en genomlysning av tillämpningen av principen om armlängds avstånd. Nu kan du läsa hela rapporten här.

Principen om armlängds avstånd är ett aktuellt begrepp. Även om innebörden varit känd och praktiserad sedan länge tycks uttrycket inte använts särskilt frekvent förrän under det senaste decenniet. Nu har det blivit en av de stora frågorna i den kulturpolitiska debatten.

Principen är varken entydig eller oföränderlig. Den tar sig uttryck i bland annat följande dilemman:  Kompetens eller smak?  Expert eller vem som helst?  Konst eller kultur? Konstnärlig kvalitet och/eller professionell integritet? Självständighet och/eller delaktighet?  Konstnärlig autonomi eller regional utveckling? Politisering eller demokratisering?

Sammanfattning

Nätverkstan har gjort en genomlysning av de sårbarheter som finns vad gäller tillämpningen av principen om armlängds avstånd i Region Kronobergs kulturpolitiska system och i de kulturbolag som regionen är huvudman för, samt föreslagit rekommendationer för att åtgärda dessa.

Första delen av genomlysningen tar sin utgångspunkt i Myndigheten för kulturanalys rapport ”Så fri är konsten” (2021) samt i en genomgång av de grundläggande argumenten för principen om armlängds avstånd: att motverka totalitärt utnyttjande av konsten, att slå vakt om konstens autonomi, att i demokratins och rättsstatens namn verka för maktdelning, kulturell välfärd och professionell integritet. Vidare pekas på de dilemman som armlängdsprincipen ställer en politiskt styrd regional organisation inför.

Andra delen av genomlysningen grundar sig på dels en analys av Region Kronobergs förvaltningsstruktur och styrande dokument, dels intervjuer med politiker och tjänstepersoner i olika nyckelpositioner. Analysen är uppdelad i tre huvudavsnitt: organisationsstruktur, styrande dokument och organisationskultur. Varje avsnitt består av en identifiering av sårbarheten samt rekommendation om åtgärd.

Genomlysningen avslutas med en sammanfattning av Nätverkstans råd och rekommendationer, inklusive förslag på hur en lärande organisation kan utvecklas. Dessa utgår från övertygelsen att principen om armlängds avstånd är viktig eftersom den uttrycker en insikt om varför konst och kultur är omistliga kvaliteter i och för ett demokratiskt samhälle – under förutsättning att konsten och kulturen får skapas och verka fritt.

Å ena sidan rapporterar kulturtjänstepersoner, deras fackförbund och statliga myndigheter om politikens hot mot konstnärlig frihet och professionell integritet. Å andra sidan går högerpopulister till storms mot vad de uppfattar som det vänsterliberala etablissemangets otillbörliga politisering av konst och kultur, som okvinnliga lucior och sagoberättande dragqueens. Till försvar för sina ställningstaganden anför båda sidor ”principen om armlängds avstånd”. Efter att i decennier ha verkat i det tysta har principen plötsligt blivit stridsäpplet framför andra. Hur kunde det bli så här? 

Dagens Arena, 4 februari 2023

Återupprätta tron på kulturpolitikens positiva verkningar

Mikael Löfgren, utredare på Nätverkstan, har skrivit en essä publicerad Dagens Arena. Här frilägger han betydelser och dilemman hos principen om armlängds avstånd och visar hur högerpopulismen använder principen mot en demokratisk och kvalitetsmedveten kulturpolitik.