Nätverk & samarbeten

Nätverkstan Kulturtidskrifter arbetar i nära dialog med de kulturtidskrifter som finns i våra nätverk och samarbetar med många olika aktörer inom tidskriftsvärlden i stort. Vi vill skapa möjligheter för redaktioner att möta andra och kunna utbyta erfarenheter och kunskap. 

Vi är en del av Nätverkstan och Föreningen Lagerhuset

Nätverkstan är ett kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet. Vi erbjuder rådgivning, tjänster, utbildning och digital teknik. Nätverkstan är även med och driver Föreningen Lagerhuset som är ett kluster av mindre verksamheter inom publicistisk och annan kulturell verksamhet. Här arbetar vi bland annat med digital utveckling. Mycket samverkan och utvecklingsarbete sker i form av uppdrag och projekt. Vi har nära kontakt med många inom kulturtidskriftsvärlden och ser till att skapa ytor för olika aktörer att mötas.

På Facebook har vi en del grupper och forum för samtal och diskussioner. 

Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter

Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter främjar utbyte av erfarenheter och kunskap mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i Norden. Vår förhoppning är att de stärkta relationerna kan vara grund till nordisksamverkan mellan redaktioner, såväl praktiskt-redaktionellt som idémässigt-intellektuellt. En viktig förutsättning är det personliga mötet. Vi har arrangerat två nordiska konferenser, en första i Göteborg 2019 och en andra i Bergen 2022. Vår målsättning är att göra en nordisk konferens för kulturtidskrifter till ett återkommande evenemang.

”Virkelig godt initiativ og dejligt at møde kolleger. Det har været en stor inspiration for os fra Danmark, og vi kunne mærke virkelig stor velvilje til videre samarbejde og netværk.”

Ur utvärderingen från deltagare på den första nordiska konferensen för kulturtidskrifter i Göteborg 2019.

Kulturtidskrifterna bidrar till att öka den kulturella mångfalden i Norden och är en garant för att många obundna röster får komma till tals i offentligheten. Antalet kulturtidskrifter är stort, bara intresseföreningarna i Norge, Finland, Sverige och Danmark omfamnar minst 500 tidskrifter. Förutsättningarna ser väldigt olika ut i de olika länderna. Möjligheterna till statligt stöd varierar och det finns också skillnader i ägarförhållanden. Under åren har olika initiativ tagits för samverkan och samtal har förts mellan redaktioner hur man kan stärka varandra, genomföra gemensamma projekt och utbyta idéer. Genom att samverka och presentera nya perspektiv och ny kunskap samt ge stort utrymme för gemensam reflektion syftar det nordiska nätverket till att stärka tidskrifternas förutsättningar och roll i det offentliga samtalet.

Nätverkstan är huvudman för konferensen och arbetar i tätt samarbete med tidskriftsföreningarna i Norden.

Samarbetspartners

  • Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter
  • Tidskriftforeningen i Norge
  • Tidskriftcentralen i Finland
  • Tekstallmenningen (medarrangör 2022) 
  • Tekstallianse

Finansiärer